Α. Σύμφωνα με το άρθρο 1000 ΚΠολΔ, ο πλειστηριασμός ακινήτου μπορεί να ανασταλεί έως (6) μήνες από την αρχική ημέρα του πλειστηριασμού με αίτηση του οφειλέτη, αν δεν υπάρχει κίνδυνος βλάβης του επισπεύδοντος και προσδοκάται βάσιμα ότι ο οφειλέτης θα ικανοποιήσει μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα τον επισπεύδοντα,  ή προσδοκάται ότι θα επιτευχθεί μεγαλύτερο τίμημα.

Β. Η αίτηση κατατίθεται, με ποινή απαραδέκτου, (15) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. Αρμόδιο είναι το δικαστήριο του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Δικάζει κατά την διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ. Η απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικά έως τις 12.00 το μεσημέρι της Δευτέρας, που προηγείται του πλειστηριασμού και γνωστοποιείται στον συμβολαιογράφο αυθημερόν με την έκδοση της.

Γ. Η αναστολή χορηγείται πάντοτε υπό τον όρο της καταβολής των τυχόν εξόδων επίσπευσης του πλειστηριασμού, τα οποία καθορίζονται κατά προσέγγιση στην απόφαση και του ¼ τουλάχιστον του οφειλόμενου κεφαλαίου στον επισπεύδοντα.

Δ. Η καταβολή στον συμβολαιογράφο γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την 10.00 πρωινή της ημέρας διεξαγωγής του πλειστηριασμού. Αν η καταβολή δεν γίνει, ο πλειστηριασμός διεξάγεται κανονικά.