Σύμφωνα την διάταξη του άρθρου 912 ΚΠολΔ, αν ασκηθεί εμπρόθεσμα έφεση (ή ανακοπή ερημοδικίας) κατά της απόφασης που κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή, το Δικαστήριο μπορεί έως την συζήτηση στο ακροατήριο της έφεσης (ή της ανακοπής ερημοδικίας) να διατάξει, αν το ζητήσει ο διάδικος που νικήθηκε, και εφ όσον πιθανολογείται η ευδοκίμηση της έφεσης (ή της ανακοπής ερημοδικίας) την αναστολή ολικά ή μερικά της απόφασης που κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή μέχρις ότου εκδοθεί οριστική απόφαση, με τον όρο να δοθεί εγγύηση, η οποία ορίζεται από την απόφαση που διατάσσει την αναστολή, ή και χωρίς εγγύηση.

Την αναστολή διατάζει το Δικαστήριο το οποίο εξέδωσε την απόφαση που προσβάλλεται. Η αίτηση συζητείται κατά τη διαδικασία των άρθρων 686επ. Κατά τη συζήτηση καλείται υποχρεωτικά ο αντίδικος του αιτούντος.