Α. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 965 παρ. 5, 6 ΚΠολΔ, στην περίπτωση, που ο πλειστηριασμός, που έγινε, δεν τελεσφόρησε, γιατί ο  υπερθεματιστής δεν κατέβαλε εμπρόθεσμα το πλειστηρίασμα, ή η πρόσκληση των επόμενων πλειοδοτών ήταν αδύνατη, ή ιδιαίτερα δυσχερής, γίνεται αναπλειστηριασμός του ακινήτου.

Β. Η επίσπευση του αναπλειστηριασμού γίνεται, είτε με επιμέλεια του συμβολαιογράφου, είτε με δήλωση προς αυτόν από τον υπέρ ου, ή από τον καθ ου, η εκτέλεση, ή από κάθε δανειστή που έχει αναγγελθεί με τίτλο εκτελεστό και συντάσσεται πράξη.

Γ. Περίληψη της πράξης, η οποία περιέχει και όσα πρέπει να περιλαμβάνονται στο απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, δημοσιεύεται με επιμέλεια του υπαλλήλου του πλειστηριασμού στην Ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ.

Δ. Ο αρχικός υπερθεματιστής, που δεν κατέβαλε το πλειστηρίασμα, δεν μπορεί να πλειοδοτήσει, δικαιούται όμως, έως ότου αρχίσει η πλειοδοσία, να καταβάλει το οφειλόμενο πλειστηρίασμα, με τον τόκο υπερημερίας, καθώς και τα έξοδα του αναπλειστηριασμού και να ζητήσει να του κατακυρωθεί το πράγμα.

Ε. Αν κατά τον αναπλειστηριασμό δεν επιτευχθεί το ίδιο πλειστηρίασμα, ο πρώτος υπερθεματιστής, που δεν κατέβαλε, ευθύνεται για την διαφορά εντόκως, με το επιτόκιο υπερημερίας. Η εγγυοδοσία που είχε καταθέσει, με τους τυχόν τόκους της, καταλογίζεται στην διαφορά για την οποία ευθύνεται. Αν απομένει επιπλέον διαφορά η έκθεση του αναπλειστηριασμού αποτελεί εναντίον του τίτλο εκτελεστό για την συμπλήρωση.

ΣΤ. Αν έγιναν περισσότεροι αναπλειστηριασμοί, όλοι οι προηγούμενοι διαδοχικοί υπερθεματιστές, που δεν κατέβαλαν, εξακολουθούν να ευθύνονται εις ολόκληρον για την τυχόν διαφορά μεταξύ του αρχικού πλειστηριάσματος που τελικά επιτεύχθηκε και καταβλήθηκε, χωρίς όμως η ευθύνη του καθ ενός να υπερβαίνει το ποσόν της διαφοράς από την δική του οφειλή.

Ζ. Οι εγγυοδοσίες, που είχαν κατατεθεί από τους προηγούμενους διαδοχικούς υπερθεματιστές, δεν επιστρέφονται έως ότου καταβληθεί το πλειστηρίασμα από τον τελικό υπερθεματιστή, προκειμένου να γίνει ο ως άνω καταλογισμός στην τυχόν διαφορά.

Η. Ο υπερθεματιστής, που δεν κατέβαλε, δεν δικαιούται, αν κατά τον αναπλειστηριασμό επιτεύχθηκε μεγαλύτερο πλειστηρίασμα, να απαιτήσει το επιπλέον.