Ανακοπή τρίτου, είναι η ανακοπή του άρθρου 933, όταν ασκείται από τον τρίτο, στα χέρια του οποίου βρίσκετο και κατασχέθηκε κινητό ή ακίνητο πράγμα και έχει αίτημα την ακύρωση της κατάσχεσης, εξ αιτίας ελαττωμάτων της.

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 936 ΚΠολΔ ο τρίτος έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης, αν προσβάλλεται δικαίωμά του επάνω στο αντικείμενο της εκτέλεσης, το οποίο δικαιούται να αντιτάξει σε εκείνον κατά του οποίου έχει στραφεί η εκτέλεση και ιδίως

α) δικαίωμα εμπράγματο, που αποκλείει, ή περιορίζει το δικαίωμα εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση,

β) απαγόρευση διάθεσης, που έχει ταχθεί υπέρ αυτού και συνεπάγεται σύμφωνα με το νόμο την ακυρότητα της διάθεσης.

Δικαίωμα τριτανακοπής έχει και ο νομέας, εκτός αν εκείνος υπέρ του οποίου γίνεται η εκτέλεση αποδείξει πως εκείνος κατά του οποίου στρέφεται έχει επάνω στο αντικείμενο που έχει κατασχεθεί εμπράγματο δικαίωμα επικρατέστερο από τη νομή.

Η ανακοπή εισάγεται στο καθ ύλην αρμόδιο δικαστήριο του τόπου όπου γίνεται η εκτέλεση.

Η ανακοπή απευθύνεται κατά του δανειστή και του οφειλέτη και αν πρόκειται για ακίνητο εγγράφεται στο βιβλίο διεκδικήσεων του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου.

Η συζήτηση της ανακοπής προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε (60) ημέρες από την κατάθεσή της. Μπορεί να επιδοθεί και στον πληρεξούσιο δικηγόρο που υπέγραψε την επιταγή του άρθρου 924 ΚΠολΔ, ή παρέσχε την εντολή για τη διενέργεια οποιασδήποτε διαδικαστικής πράξης της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Ο τρίτος που απέκτησε το δικαίωμα από τον καθ ου η εκτέλεση με απαλλοτρίωση, που διαρρήχθηκε ως καταδολιευτική (άρθρα 939 επ. ΑΚ) δεν μπορεί να αντιτάξει το δικαίωμα αυτό κατά του επισπεύδοντος που πέτυχε τη διάρρηξη, ούτε κατά του υπερθεματιστή και των διαδόχων του.