Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 972, 974 και 979 ΚΠολΔ, μέσα σε (3) ημέρες, αφ ότου συνταχθεί ο πίνακας κατάταξης, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού (συμβολαιογράφος) καλεί με έγγραφο εκείνον υπέρ του οποίου έγινε και εκείνον κατά του οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση και τους δανειστές που αναγγέλθηκαν, για να λάβουν γνώση του πίνακα της κατάταξης.

Μέσα σε (12) εργάσιμες ημέρες, αφ ότου επιδοθεί η παραπάνω πρόσκληση, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ανακόψει τον πίνακα κατάταξης (όπως ο οφειλέτης, ο επισπεύδων και οι άλλοι δανειστές που αναγγέλθηκαν και με βάση το περιεχόμενο του πίνακα και ο υπάλληλος του πλειστηριασμού).

Σύμφωνα με το άρθρο 980 παρ.1 ΚΠολΔ, αν δεν ασκήθηκε ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού διανέμει αμέσως το πλειστηρίασμα.

Σύμφωνα με το άρθρο 980 ΚΠολΔ παρ. 2, αν κάποιος από τους δανειστές άσκησε ανακοπή, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού δεν μπορεί να ικανοποιήσει τους δανειστές των οποίων η κατάταξη προσβάλλεται με την ανακοπή, εκτός αν προσκομίσουν ισόποση εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση τράπεζας που είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα. Σε περίπτωση τελεσίδικης ευδοκίμησης της ανακοπής ο δανειστής υποχρεούται να επιστρέψει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού εντόκως το ποσό που εισέπραξε.

Η ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης στρέφεται κατά των δανειστών των οποίων προσβάλλεται η κατάταξη.

Η συζήτηση προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε (60) ημέρες από την κατάθεση της, αν ο δανειστής είναι κάτοικος ημεδαπής ή μέσα σε (120) ημέρες από την κατάθεση της, αν ο δανειστής είναι κάτοικος αλλοδαπής.

Αντίγραφο της ανακοπής επιδίδεται, μέσα στην ίδια προθεσμία και στον υπάλληλο του πλειστηριασμού.

Ως προς την διαδικασία εφαρμόζονται τα άρθρα 933 επ. ΚΠολΔ.

Με την ανακοπή προσβάλλεται μόνον η ενώπιον του υπαλλήλου του πλειστηριασμού διαδικασία της κατάταξης και όχι η μέχρι του πλειστηριασμού διαδικασία εκτέλεσης (ΕφΛαρ 128/2014).

Ο ανακόπτων δεν δεσμεύεται από το δεδικασμένο απόφασης μεταξύ του καθ ου η ανακοπή και του καθ ου η εκτέλεση (ΑΠ 1031/2013)

Το Δικαστήριο της ανακοπής θα προβεί στην κατάταξη, ή την απόρριψη της απαίτησης που αναγγέλθηκε.

Ο πίνακας κατάταξης είναι ορισμένος, εάν αναφέρει συνοπτικά τη δικαιογόνο αιτία των απαιτήσεων των δανειστών, το μέγεθος και την σειρά της κατάταξης τους. Δεν είναι απαραίτητη η πλήρης ανάλυση του μεγέθους των απαιτήσεων των δανειστών, αφού τα στοιχεία τους μπορούν να αναζητηθούν από τις αντίστοιχες αναγγελίες, ώστε να προσβληθεί η κατάταξη τους στον πίνακα.

Εάν ο αναγγελλόμενος δανειστής δεν καταθέσει μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των (5) ημερών πριν από τον πλειστηριασμό τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτηση και το τυχόν προνόμιο που την ασφαλίζει, αποκλείεται να τα καταθέσει μεταγενέστερα (άρθρο 151 ΚΠολΔ) και μπορεί να καταταγεί τυχαία από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού.

Η πάροδος, όμως, άπρακτης της προθεσμίας των (5) ημερών πριν από τον πλειστηριασμό για την προσκόμιση των εγγράφων που αποδεικνύουν την απαίτηση και το τυχόν προνόμιο που την ασφαλίζει, δεν επιφέρει έκπτωση του ανακόπτοντος από το δικαίωμα προσκομιδής των εγγράφων ενώπιον του δικαστηρίου κατά την συζήτηση της ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης, το οποίο είναι υποχρεωμένο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338 έως 341 ΚΠολΔ, να λάβει υπ όψιν του όλα τα αποδεικτικά μέσα που επικαλούνται και προσκομίζουν ενώπιον του οι διάδικοι για την απόδειξη των ισχυρισμών τους, οι οποίοι ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης (ΑΠ 949/2011).

Κατά της απόφασης που εκδίδεται επιτρέπεται η άσκηση όλων των ένδικων μέσων, πλην της ανακοπής ερημοδικίας.