Α. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 933 ΚΠολΔ, αντιρρήσεις εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και κάθε δανειστή του που έχει έννομο συμφέρον και αφορούν την εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου, την διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, ή την απαίτηση, ασκούνται μόνο με ανακοπή.

Β. Αρμόδιο καθ ύλη δικαστήριο για την εκδίκαση των ανακοπών είναι το ειρηνοδικείο, αν ο εκτελεστός τίτλος έχει εκδοθεί από το ειρηνοδικείο και το μονομελές πρωτοδικείο σε κάθε άλλη περίπτωση. Αρμόδιο κατά τόπο είναι το δικαστήριο της περιφέρειας του τόπου της εκτέλεσης, εφ όσον μετά την επίδοση της επιταγής ακολούθησαν και άλλες πράξεις της εκτελεστικής διαδικασίας, άλλως αρμόδιο είναι το δικαστήριο του άρθρου 584 ΚΠολΔ.

Γ. Για την διαδικασία εκδίκασης των παραπάνω ανακοπών, σύμφωνα με το άρθρο 937 παρ. 3 ΚΠολΔ, προβλέπεται η εφαρμογή της ειδικής διαδικασίας των περιουσιακών διαφορών του άρθρου 614 επ. ΚΠολΔ.

α) Επειδή στο άρθρο 614 ΚΠολΔ, ορίζεται μόνον ποιες είναι οι υπαγόμενες σε ειδική διαδικασία κατηγορίες περιουσιακών διαφορών και στην συνέχεια παρατίθενται ειδικότερες ρυθμίσεις για κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές (δηλαδή για τις μισθωτικές διαφορές, τις εργατικές διαφορές, τις διαφορές από αμοιβές, και τις διαφορές από πιστωτικούς τίτλους) θέμα γεννάται για την διαδικασία, που θα εφαρμοστεί, όταν ο τίτλος αποτελεί απόφαση δικαστηρίου, που εφάρμοσε την τακτική διαδικασία.

β) Αν και δεν υπάρχει νομολογία επί του θέματος, δόκιμο είναι, αν ο τίτλος εκδόθηκε με την τακτική διαδικασία, η ανακοπή να εκδικάζεται κατά τις γενικές διατάξεις των περιουσιακών διαφορών, όπου και θα υπερισχύσουν εκείνες οι διατάξεις των περιουσιακών διαφορών, που αρμόζουν περισσότερο στην  συγκεκριμένη ανακοπή. Τέτοιες είναι αυτές που προβλέπουν, προθεσμία 60 ημερών, εντός της οποίας πρέπει να ορισθεί η συζήτηση της ανακοπής, η προθεσμία τουλάχιστον των 20 ημερών πριν την δικάσιμο προς κλήτευση του καθ ου η ανακοπή (σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα επί ειδικών διαδικασιών, 30 ημέρες και 60 ημέρες για κατοίκους αλλοδαπής) και προθεσμία 60 ημερών από την συζήτηση προς έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης.

γ) Οι αποφάσεις που εκδίδονται επί των ανακοπών παράγουν δεδικασμένο, όχι μόνον ως προς το κύρος της εκτέλεσης, αλλά και για το τυχόν προκριματικώς κρινόμενο ζήτημα της απαίτησης, εφ όσον βεβαίως συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 331 ΚΠολΔ.

Δ. Προθεσμία άσκησης ανακοπών.

Πρώτο στάδιο, μέχρι τον πλειστηριασμό (άρθρα 934 παρ. 1α, 955 και 995  ΚΠολΔ).

α) Αν αφορά ελαττώματα από την σύνταξη της επιταγής προς εκτέλεση μέχρι και την δημοσίευση του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης, μέσα σε (45) ημέρες από την ημέρα της κατάσχεσης.

β) Η ίδια προθεσμία προβλέπεται και για λόγους ανακοπής, που αφορούν την απαίτηση.

γ) Όταν πρόκειται για κατάσχεση εις χείρας τρίτου, η παραπάνω προθεσμία καταλαμβάνει και τις τυχόν πλημμέλειες μέχρι και την επίδοση του κατασχετηρίου εγγράφου στον καθ ου η εκτέλεση.

δ) Σε περίπτωση άμεσης εκτέλεσης, η ανακοπή ασκείται μέσα σε (30) ημέρες από την επίδοση της επιταγής.

Δεύτερο στάδιο, μετά τον πλειστηριασμό (άρθρο 934 παρ. 1ΚΠολΔ).

α) Όταν η ανακοπή αφορά την εγκυρότητα της τελευταίας πράξης εκτέλεσης, ασκείται μέσα σε (30) ημέρες από αυτήν.

β) Αν πρόκειται για ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων μέσα σε (60) ημέρες από την μεταγραφή της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης επί ακινήτων. Εφ όσον εκπλειστηριάσθηκε κινητό μέσα σε (30) ημέρες από την σύνταξη της έκθεσης πλειστηριασμού, ή αναπλειστηριασμού και κατακύρωσης.

γ) Σημειώνεται ότι η προβολή των λόγων, που αφορούν την εγκυρότητα του εκτελούμενου τίτλου, πρέπει να προβληθούν μέσα σε (45) ημέρες από την ημέρα της κατάσχεσης

δ) Σημειώνεται ότι λόγοι ανακοπής, που αναφέρονται σε πλημμέλειες της ήδη γενομένης κατάθεσης των εγγράφων στον συμβολαιογράφο, ή της πραγματοποιηθείσας δημοσίευσης του αποσπάσματος, είναι απαράδεκτοι μετά την παρέλευση της 45νθήμερης προθεσμίας. Η παράλειψη, όμως, της κατάθεσης των εγγράφων στον συμβολαιογράφο, ή της δημοσίευσης του αποσπάσματος, αποτελεί λόγο ακύρωσης του πλειστηριασμού και λόγο ανακοπής δυνάμενο να προβληθεί και στο δεύτερο στάδιο, δηλαδή και μετά τον πλειστηριασμό.

ε) Επειδή καταργήθηκε κάθε ενδιάμεσο στάδιο προσβολής πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας, το νέο άρθρο 973 παρ. 6 ΚΠολΔ, προβλέπει δυνατότητα προς άσκηση ειδικής ανακοπής εντός προθεσμίας (30 ημερών) κατά της δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού. Οι ανακοπές αυτές δικάζονται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επ αυτών δεν επιτρέπεται η άσκηση οποιουδήποτε ένδικου μέσου.

Ε. Ένδικα μέσα (άρθρο 937 παρ. 1 β ΚΠολΔ). 

α) Αν η εκτέλεση στηρίζεται σε δικαστική απόφαση, ή διαταγή πληρωμής, κατά της απόφασης επί της ανακοπής επιτρέπεται μόνο άσκηση έφεσης.

β) Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εκτελεστών τίτλων, κατ άρθρο 904 παρ. 2, κατά της απόφασης επί της ανακοπής επιτρέπεται η άσκηση όλων των ένδικων μέσων (και άσκηση αναίρεσης) εκτός της ανακοπής ερημοδικίας.

ΣΤ. Αναστολή εκτέλεσης λόγω άσκησης ανακοπής (άρθρο 937 παρ. 1 β εδ. 3 ΚΠολΔ)

α) Η άσκηση ένδικων μέσων κατά της απόφασης επί της ανακοπής δεν αναστέλλει την πρόοδο της εκτέλεσης. Απαιτείται άσκηση αίτησης αναστολής στο δικαστήριο του ένδικου μέσου,  υποβαλλόμενη και αυτοτελώς.

β) Η αίτηση αναστολής είναι απαράδεκτη, αν δεν κατατεθεί το αργότερο (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. Η απόφαση πρέπει να δημοσιεύεται έως τις 12.00 το μεσημέρι της Δευτέρας που προηγείται του πλειστηριασμού.

γ) Το δικαστήριο δικάζει με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και διατάζει την αναστολή, με παροχή, ή και χωρίς παροχή, εγγύησης, εφ όσον κρίνει ότι η ενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης, θα προξενήσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα και πιθανολογεί την ευδοκίμηση του ένδικου μέσου. Μπορεί να διαταχθεί να προχωρήσει η αναγκαστική εκτέλεση, αφού δοθεί εγγύηση.

δ) Σε περίπτωση άμεσης εκτέλεσης, το δικαστήριο της ανακοπής, με την διαδικασία των άρθρων 686 επ., μπορεί να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης με παροχή ή και χωρίς παροχή εγγύησης.