Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 921 ΚΠολΔ, η αναγκαστική εκτέλεση που άρχισε κατά του οφειλέτη συνεχίζεται μετά το θάνατό του, από τότε που ο κληρονόμος αποδεχτεί την κληρονομία, η από τότε που περάσει η προθεσμία για την αποποίηση, ή από τότε που διορίστηκε κηδεμόνας της σχολάζουσας κληρονομίας.

Όσο ο κληρονόμος έχει το δικαίωμα να αποποιηθεί την κληρονομία δεν μπορεί να γίνει αναγκαστική εκτέλεση για να ικανοποιηθεί απαίτηση κατά της κληρονομίας, εκτός αν έχει διοριστεί κηδεμόνας της σχολάζουσας κληρονομίας.

Αναγκαστική εκτέλεση για να ικανοποιηθούν απαιτήσεις κατά οφειλέτη που έγινε κληρονόμος δεν μπορεί να γίνει κατά της κληρονομίας, πριν αυτός την αποδεχτεί, ή πριν περάσει η προθεσμία για να την αποποιηθεί.

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 922 ΚΠολΔ ο δανειστής, όταν πρόκειται  να ενεργήσει αναγκαστική εκτέλεση, έχει το δικαίωμα να ζητήσει την παροχή κληρονομητηρίου για το δικαίωμα εκείνου κατά του οποίου θα στραφεί η εκτέλεση.