Η προσβολή της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης, ή των πράξεων αποβολής και εγκατάστασης, είναι νοητή μόνο με ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ, εντός των προθεσμιών του άρθρου 934 ΚΠολΔ.  

Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, τότε επέρχεται έκπτωση από το δικαίωμα προσβολής της σχετικής πράξης, η οποία πλέον καθίσταται απρόσβλητη, το δε ελάττωμά τους δεν επιδρά στο κύρος των μεταγενέστερων πράξεων, εκτός αν λόγω του ελαττώματος προβλέπεται τέτοια συνέπεια. Αυτοδικαίως επερχόμενη ακυρότητα των πράξεων της εκτέλεσης δεν αναγνωρίζεται.

Αγωγή με αντικείμενο την αναγνώριση των εν λόγω ακυροτήτων, η οποία ασκείται εκτός του πλαισίου άρθρου 933 ΚΠολΔ είναι  απαράδεκτη και δεν μπορεί να επηρεάσει τα έννομα αποτελέσματά της, ως πράξης της εκτελεστικής διαδικασίας. Δεν αποκλείεται, όμως, η παρεμπίπτουσα κρίση κατά την διάρκεια τακτικής δίκης ως προς την ακυρότητα οποιασδήποτε πράξης για την οποία δεν ασκήθηκε ανακοπή, μόνο όμως προς θεμελίωση δικαιώματος αποζημίωσης του καθ ου η εκτέλεση. Είναι δυνατή η άσκηση αναγνωριστικής, ή καταψηφιστικής, αγωγής με αίτημα την αποζημίωση για την παράνομη επίσπευση της εκτέλεσης, η οποία δε μπορεί πλέον να προσβληθεί, συντρεχόντων βεβαίως των όρων του ουσιαστικού δικαίου, χωρίς όμως κατά την διάρκεια της σχετικής δίκης να είναι δυνατό να αμφισβητηθεί το κύρος της αναγκαστικής εκτέλεσης (ΑΠ 819/2013).