Σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 87 και 88 παρ. 1 του ν.δ της 17 Ιουλίου/13 Αυγούστου 1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 982 επ. ΚΠολΔ, εάν επιβληθεί κατάσχεση χρημάτων (ή χρεογράφων) στα χέρια Τράπεζας  ως τρίτης, αυτή, κατά τις γενικές διατάξεις του ΚΠολΔ (άρθρο 984 παρ. 3), καθίσταται μεσεγγυούχος του ποσού που κατασχέθηκε και έχει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του μεσεγγυούχου και δεσμεύεται να μην αποδώσει το κατασχεθέν ποσό σε κανέναν άλλο, πλην του κατασχόντος δανειστή.

Α. Μετά την καταφατική της δήλωση, του άρθρου 985 ΚΠολΔ, για την ύπαρξη και την επάρκεια της κατασχεθείσας απαίτησης,  η Τράπεζα οφείλει

α) Να αποδώσει το κατασχεθέν ποσό, όταν της ζητηθεί, στον κατασχόντα δανειστή, έναντι του οποίου πλέον αυτή ενέχεται, δοθέντος ότι μετά την καταφατική της δήλωση και την πάροδο (8) ή (30) κατά περίπτωση ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου εγγράφου στον καθ ου η εκτέλεση οφειλέτη (άρθρο 988 ΚΠολΔ) επέρχεται εκ του νόμου εκχώρηση της κατασχεθείσας απαίτησης υπέρ του κατασχόντος δανειστή, ή,

β)  Επικαλούμενη την διάταξη του άρθρου 87 παρ. 1 του ν.δς 17-7/13-8-1923, να καταθέσει το κατασχεθέν χρηματικό ποσό (ή χρεογράφων) στο όνομα του καθ ου η εκτέλεση πελάτη της και δικαιούχου του λογαριασμού (ή των κληρονόμων του) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εξαρτώντας, κατ άρθρο 89 του ως άνω ν./τος, την ανάληψή του από τον κατασχόντα δανειστή από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εκδιδόμενη με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Σημείωση 1

Αν η Τράπεζα επιλέξει να καταθέσει το κατασχεθέν χρηματικό ποσό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, απαλλάσσεται  από την ευθύνη και τις υποχρεώσεις του μεσεγγυούχου, τόσο έναντι του κατασχόντος δανειστή, όσο και έναντι του δικαιούχου του λογαριασμού και πελάτη της.

Σημείωση 2

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έχει το ειδικό προνόμιο, η κατάθεση των κατασχεθέντων στο όνομα του δικαιούχου του λογαριασμού (ή των κληρονόμων του) να γίνει στην ίδια, σε ειδικό λογαριασμό καταθέσεως όψεως και όχι στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως ισχύει για τις λοιπές τράπεζες (άρθρ. 87 παρ.2 και 88 παρ. 2 του ν.δ/τος).

Β. Διαδικασία στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών

α) Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικάζει με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 88 παρ. 1 του ως ν.δ/τος σε συνδυασμό με άρθρο 3 παρ. 2 του ΕισΝΚΠολΔ). Η απόφασή του παραδεκτά εκκαλείται, μη εφαρμοζόμενης της διάταξης του άρθρου 699 ΚΠολΔ, εν όψει του ότι η αίτηση δεν εισάγει προς διάγνωση γνήσια υπόθεση ασφαλιστικών μέτρων.

β) Διάδικοι στην σχετική δίκη είναι, αφ ενός ο κατασχών δανειστής, ή σε περίπτωση εξόφλησής του, ή απόσβεσης με άλλο τρόπο της εκτελεστέας απαίτησης, ο δικαιούχος του λογαριασμού στο όνομα του οποίου έχει παρακατατεθεί το ποσό, ή ακόμα και η ίδια η καταθέσασα τράπεζα, αφ ετέρου (ως καθ ων) το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ή η ΕΤΕ αναλόγως), που ευλόγως αρνούνται την απόδοση, τόσο στον κατασχόντα δανειστή, αφού τα κατασχεθέντα ποσά έχουν παρακατατεθεί υπέρ του δικαιούχου του λογαριασμού και πελάτη της Τράπεζας στα χέρια της οποίας ως τρίτης κατασχέθηκαν, όσο και στον δικαιούχο, στο όνομα του οποίου έγινε η δημόσια κατάθεση του κατασχεθέντος ποσού, αφού, κατά την παρακατάθεση, η παρακαταθέσασα Τράπεζα εξάρτησε την ανάληψη του παρακατατεθέντος ποσού από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αλλά και ο καθ ου η εκτέλεση, ώστε αυτός, ως διάδικος, να δυνηθεί να προτείνει οποιαδήποτε επιτρεπόμενη στο στάδιο της εκτελεστικής διαδικασίας ένστασή του (όπως την εξόφληση του κατασχόντος, ή την δικαστική αναστολή της εκτέλεσης, στα χέρια της τράπεζας, ως τρίτης) ή και η ίδια η παρακαταθέσασα τράπεζα, αφού δεν επιτρέπεται η ανάκληση της παρακατάθεσης.

Σημείωση 3

Στην περίπτωση κατά την οποία η Τράπεζα, εφ όσον έχει προβεί στην καταφατική δήλωση του άρθρου 985 παρ.1 και 2 ΚΠολΔ, δεν καταθέσει τα κατασχεθέντα στα χέρια της χρηματικά ποσά στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και παράλληλα παρέλθει η προθεσμία των (8) ή (30) κατά περίπτωση ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου εγγράφου στον καθ ου η εκτέλεση οφειλέτη (άρθρο 988 παρ.1 του ΚΠολΔ), οπότε συντελείται η αναγκαστική εκχώρηση της κατασχεθείσας απαίτησης, καθίσταται η ίδια οφειλέτης του κατασχόντος δανειστή και υποχρεούται σε άμεση καταβολή των κατασχεμένων, ο κατασχών δε δανειστής δύναται να επισπεύσει, με βάση την θετική δήλωση του άρθρου  989 ΚΠολΔ, αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας της (ΜονΠρΑθ 3966/2010).