Η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών είναι το πλέον άμεσο μέσο για να εισπράξει ο δανειστής την απαίτησή του. Αναλυτικά 

Α. Οφειλές προς ιδιώτες

1) Δεν κατάσχονται οι τραπεζικές καταθέσεις για οφειλές προς ιδιώτες.

2) Εξαιρούνται και κατάσχονται

α) απαιτήσεις διατροφής που πηγάζουν από το νόμο, ή από διάταξη τελευταίας βούλησης, καθώς και απαιτήσεις για συνεισφορά των συζύγων στις ανάγκες της οικογένειας,

β) απαιτήσεις μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών, εκτός αν πρόκειται να ικανοποιηθεί απαίτηση για διατροφή που στηρίζεται στο νόμο, ή σε διάταξη τελευταίας βούλησης, ή για συνεισφορά στις ανάγκες της οικογένειας

Στις περιπτώσεις, της περίπτωσης β, επιτρέπεται να γίνει κατάσχεση έως το μισό, αφού ληφθούν υπόψη τα ποσά που εισπράττει ο υπόχρεος, το μέγεθος των υποχρεώσεων που του δημιουργεί ο γάμος του για αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών και ο αριθμός των δικαιούχων,

Β. Οφειλές προς Δημόσιο  -  Ασφαλιστικά Ταμεία

1) Εφ όσον έχει γνωστοποιηθεί στην Εφορία ένας μοναδικός  (ακατάσχετος)   τραπεζικός λογαριασμός, ατομικός ή κοινός, σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα, οι καταθέσεις για οφειλές στο Δημόσιο είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των (1.000) ευρώ.

2) Για ποσά άνω των (1.000) ευρώ έως (1.500) ευρώ, επιτρέπεται η κατάσχεση επί του ½ αυτών.

3) Και  για ποσά άνω των (1.500) ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του συνόλου του υπερβάλλοντος των  (1.500) ευρώ.

Σημείωση 1

Στην περίπτωση λήψης μισθού, ή σύνταξης δηλώνεται ως ακατάσχετος λογαριασμός, ο λογαριασμός που κατατίθεται ο μισθός, ή η σύνταξη.

Σημείωση 2

Στην περίπτωση λήψης μισθού, ή σύνταξης. πρέπει να  αναλαμβάνεται ολόκληρο το ποσό του μισθού, ή της σύνταξης, μέχρι την επομένη ημέρα της κατάθεσής του, για να μη συσσωρεύονται ποσά από την μισθοδοσία ή την σύνταξη.

Γ. Τραπεζικές καταθέσεις  

Στις τραπεζικές καταθέσεις,  κάθε οφειλέτης μπορεί να δηλώσει ηλεκτρονικά ένα λογαριασμό, ατομικό ή κοινό, για τον οποίον ισχύει ακατάσχετο μέχρι (1.250) ευρώ. 

Δ. Τραπεζικοί Λογαριασμοί Καταθέσεων

Εφ όσον ο λογαριασμός δηλωθεί στην τράπεζα, προβλέπεται  ακατάσχετο καταθέσεων μέχρι (1.500) ευρώ για ατομικό λογαριασμό και (2.000) ευρώ για κοινό λογαριασμό.