Σύμφωνα με το άρθρο 86 του Πτωχευτικού Νόμου 4738/2020, μετά την υποβολή αίτησης για κήρυξη οφειλέτη σε πτώχευση, επιτρέπεται με την διαδικα­σία των ασφαλιστικών μέτρων των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ, λήψη προληπτικών μέτρων για να αποτραπεί κάθε επιζήμια για τους πιστωτές μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη, ή μείω­ση της αξίας της.

Η αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι να δημοσιευθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας η απόφαση επί της αίτησης για κήρυξη της πτώχευσης. Η αίτηση συζητείται κατόπιν κλήτευσης του οφειλέτη. Ο Πρόεδρος του Πολυμελούς Πρωτοδικείου μπορεί να απαγορεύσει, ιδίως, οποιαδήποτε διάθεση περιουσιακού στοι­χείου από ή προς τον οφειλέτη, να διατάξει την αναστολή των ατομικών διώξεων των πιστωτών, ή να ορίσει μεσεγ­γυούχο.

Η αναστολή των ατομικών διώξεων δεν καταλαμβάνει ενέρ­γειες εκτέλεσης ενέγγυων πιστωτών του οφειλέτη επί περιουσιακών στοιχείων επί των οποίων έχουν λάβει εμπράγματη εξασφάλιση, με μόνη εξαίρεση την πε­ρίπτωση που η αίτηση πτώχευσης περιλαμβάνει με τρόπο παραδεκτό αίτημα εκποίησης του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιμέρους λειτουρ­γικών συνόλων, και εφόσον τα περιουσιακά στοιχεία επί των οποίων έχει παραχωρηθεί ασφάλεια αποτελούν μέρος λειτουρ­γικού συνόλου.

Τα προληπτικά μέτρα δεν μπορούν να θίγουν τα δικαιώματα από συμφωνία παροχής χρημα­τοοικονομικής ασφάλειας κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3301/2004, ή από ρήτρα εκκαθαριστικού συμψηφισμού κατά την έννοια της ίδιας διάταξης, ανεξάρτητα από το αν η ρήτρα εκκαθαριστικού συμψηφι­σμού περιέχεται σε συμφωνία παροχής χρηματοοικο­νομικής ασφάλειας, ή σε συμφωνία της οποίας αποτελεί μέρος η συμφωνία παροχής ασφάλειας, καθώς και τα δικαιώματα του εκδοχέα απαίτησης που εκχωρήθηκε από τον οφειλέτη στον πιστωτή προς εξασφάλιση ή προς ικανοποίησή του από το προϊόν της είσπραξης. Δεν θίγεται το δικαίωμα καταγγελίας και απόδοσης του μισθίου σε περίπτωση σύμβασης μίσθωσης, εφόσον ο οφειλέτης είναι υπερήμερος ως προς την καταβολή (6) ή περισσότερων μηνιαίων μισθωμάτων.

 Η παροχή των προληπτικών μέτρων συνε­πάγεται την αυτοδίκαιη άρση κάθε υφιστάμενου μέτρου προστασίας των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, ιδίως βάσει των διατάξεων του ν. 3869/2010, και του ν. 4605/2019, καθώς και την κατάργηση κάθε σχετικής εκκρεμούς διαδικασίας.

Τα διατασσόμενα μέτρα παύουν αυτοδικαίως με τη δημοσιοποίηση της απόφασης του δικαστηρίου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας επί της αίτησης για κήρυξη της πτώχευσης.