Η εγγραφή των πολιτογραφημένων αλλοδαπών, αλλογενών και ομογενών, στα δημοτολόγια και τα Μητρώα Αρρένων, γίνεται µε νόμιμο έρεισμα την απόφαση πολιτογράφησής τους και µε τα όποια ονοματεπωνυμικά στοιχεία αναγράφονται σε αυτή.

Η αλλαγή του κυρίου ονόματος των πολιτογραφημένων αλλοδαπών (ομογενών ή αλλογενών) δεν εμπίπτει στις διατάξεις του ν.δ 2573/1953 και κατά συνέπεια δεν υπάγεται στις αρμοδιότητες του ∆ημάρχου, που απορρέουν από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010.

Η μόνη δυνατότητα που δίνεται βάσει του παραπάνω ν.δ είναι ο εξελληνισμός του κυρίου ονόματος, η οποία αφορά µόνο πολιτογραφημένους ομογενείς και συνίσταται στη μεταφορά «επί το ελληνικότερο» του κυρίου ονόματος, στη μορφή που ο αιτών επιθυμεί.

Η μετά την πολιτογράφηση προσκόμιση έκθεσης βάπτισης δεν οδηγεί σε αλλαγή με αίτηση στον Δήμαρχο του κυρίου ονόματος. Απαιτείται να γίνει τροποποίηση στην απόφαση πολιτογράφησης.