Κατ’ εφαρμογή του ν.δ 2573/1953, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2130/1993 και ισχύει σύμφωνα µε την παρ. 9 περ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2307/1995, σε εξελληνισμό των ονοματεπωνυμικών στοιχείων τους μπορούν να προβούν με αίτηση στον οικείο Δήμαρχο

α) Οι Έλληνες του εξωτερικού

β) Οι ομογενείς αλλοδαποί, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και

γ) Οι παλιννοστούντες ομογενείς, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια

Ως εξελληνισμός κυρίου ονόματος ή επωνύμου νοείται η μετατροπή επί το ελληνικότερο της κατάληξης του κυρίου ονόματος ή του επωνύμου.