Ο νόμος παρέχει την ευχέρεια της πρόσληψης επωνύμου πατέρα σε τέκνα γεννημένα εκτός γάμου των γονέων τους, µέσω της διαδικασίας που ορίζει το ν.δ. 2573/1953 και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού Υπουργικές Αποφάσεις α) Φ 91400/2961/2001 και β) Φ.42301/12167/1995, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 282 ν. 3852/2010.

O ∆ήμαρχος με απόφασή του, μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων, ή κάθε προσώπου που ασκεί γονική μέριμνα, ή επιτροπεία, δίδει επώνυμο πατέρα σε τέκνα γεννημένα εκτός γάμου των γονέων τους που δεν έχουν αναγνωριστεί. Σκοπός των ανωτέρω διατάξεων είναι να προσδίδονται στα παιδιά, γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους, πλασματικά στοιχεία περί της οικογενειακής τους προέλευσης, για να εκλείπει, τυπικά τουλάχιστον, από τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα επίσημα βιβλία (µμητρώα αρρένων, δημοτολόγια κ.λ.π.) ο χαρακτηρισμός τους, ως αγνώστων γονέων ή χωρίς γάμο των γονέων τους.