Οι γονείς του αναγνωρισθέντος τέκνου από κοινού οφείλουν να προβούν στον ληξίαρχο σε κοινή αμετάκλητη δήλωση προσδιορισμού επωνύμου και δημοτικότητας του εκτός γάμου γεννηθέντος τέκνου τους.

Μπορεί και μόνο ο ένας γονέας να προβεί στην δήλωση επωνύμου και ορισμού δημοτικότητας του ανηλίκου, εφ όσον έχει  εξουσιοδότηση από τον άλλον γονέα µε ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και όχι µε τη συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης, γιατί αυτή αφορά μόνο στην αναγνώριση του εκτός γάμου γεννημένου τέκνου.