Σύμφωνα με το ν.δ 2573/1953, ως ισχύει, η αλλαγή επωνύμου, καθώς και η πρόσληψη πατρώνυμου και μητρωνύμου σε παιδιά γεννηθέντα χωρίς νόμιμο γάμο των γονέων τους, ή αγνώστων γονέων, γίνεται με απόφαση του Δημάρχου

Η προσθήκη στοιχείων που λείπουν στις εγγραφές στα μητρώα αρρένων, ή στα δημοτολόγια, καθώς και η διόρθωση αυτών, εκτός της ηλικίας, για την οποία προβλέπουν ειδικές διατάξεις, γίνεται, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, ή αυτεπάγγελτα, με απόφαση του Δημάρχου

Προκειμένου περί, α) Ελλήνων του εξωτερικού, β) ομογενών αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και γ) παλιννοστούντων ομογενών που έχουν την ελληνική ιθαγένεια, ο Δήμαρχος, προς το σκοπό εξελληνισμού του ονοματεπωνύμου τους, μπορεί να αποφασίσει την αλλαγή, τόσο του επωνύμου, όσο και του κύριου ονόματος. Ως εξελληνισμός κυρίου ονόματος ή επωνύμου, νοείται η μετατροπή επί το ελληνικότερο της κατάληξης του κυρίου ονόματος, ή του επωνύμου.