Α. Κληρονομητήριο είναι το πιστοποιητικό για το κληρονομικό δικαίωμα του κληρονόμου, του καταπιστευματοδόχου, του κληροδόχου, ή του εκτελεστή διαθήκης. Όποιος στο πιστοποιητικό ονομάζεται κληρονόμος, καταπιστευματοδόχος, κληροδόχος, ή εκτελεστής διαθήκης, τεκμαίρεται ότι έχει τα δικαιώματα, που αναφέρονται στο πιστοποιητικό.

Β. Χορηγείται από τον ειρηνοδίκη του δικαστηρίου της κληρονομίας με απόφασή του, κατόπιν αίτησης του έχοντος κληρονομικό δικαίωμα.

Γ. Το πιστοποιητικό αναρτάται για (10) ημέρες στο Ειρηνοδικείο. Αν ασκηθεί μέσα στην παραπάνω προθεσμία παρέμβαση τρίτου, ο ειρηνοδίκης προσδιορίζει δικάσιμο για την συζήτησή της, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση.

Δ. Το κληρονομητήριο περιέχει, α) το ονοματεπώνυμο του κληρονομουμένου, β) τα ονοματεπώνυμα των κληρονόμων, καταπιστευματοδόχων, ή των κληροδόχων στους οποίους παρέχεται, γ) τις κληρονομικές μερίδες του καθενός, ή τα αντικείμενα τα οποία περιέρχονται στον καθένα, δ) τους όρους, ή τους περιορισμούς, με τους οποίους η κληρονομία, το καταπίστευμα, ή η κληροδοσία περιέρχεται στον καθένα και αν πρόκειται για κληρονόμο, τα καταπιστεύματα και τα κληροδοτήματα που βαρύνουν την κληρονομία και ε) τα ονοματεπώνυμα των εκτελεστών διαθήκης και τις εξουσίες που η διαθήκη τους παρέχει.

Ε. Αν το κληρονομητήριο χορηγείται σε εκτελεστή διαθήκης, περιέχει μόνο, α) το ονοματεπώνυμο του κληρονομουμένου και β) το ονοματεπώνυμο του εκτελεστή διαθήκης και τις εξουσίες που του παρέχει η διαθήκη.

ΣΤ. Κάθε δικαιοπραξία, ή δικαστική πράξη, όποιου στο κληρονομητήριο ονομάζεται κληρονόμος, καταπιστευματοδόχος, κληροδόχος, ή εκτελεστής διαθήκης με τρίτον, ή απέναντι σε τρίτον, ή του τρίτου απέναντι σε αυτούς είναι ισχυρή υπέρ του τρίτου, σε όση έκταση ισχύει το τεκμήριο του άρθρου 821 ΚΠολΔ, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την ανακρίβεια του πιστοποιητικού, ή την υποβολή αίτησης για αφαίρεση, ή κήρυξη ανίσχυρου του πιστοποιητικού, ή την ανάκληση ,ή την τροποποίησή του.

Ζ. Η απόφαση, που διατάζει την παροχή του κληρονομητηρίου, μπορεί να προσβληθεί με έφεση μέσα σε προθεσμία (20) ημερών από την δημοσίευσή της. Η προθεσμία της έφεσης και η άσκησή της αναστέλλουν την ισχύ της απόφασης και την έκδοση του πιστοποιητικού.

Η. Η απόφαση, που διατάζει την παροχή του κληρονομητηρίου, δεν προσβάλλεται με αναψηλάφηση, αναίρεση, ή τριτανακοπή.

Θ. Το κληρονομητήριο, με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ή και αυτεπαγγέλτως, μπορεί να αφαιρεθεί, να κηρυχθεί ανίσχυρο, να τροποποιηθεί, ή να ανακληθεί. Η αίτηση  υποβάλλεται στο δικαστήριο της κληρονομίας.

Ι. Η απόφαση, που διατάζει την αφαίρεση του κληρονομητηρίου, ή το κηρύσσει ανίσχυρο, ή εκείνη που το τροποποιεί, ή το ανακαλεί, μπορεί να προσβληθεί μόνο με τριτανακοπή μέσα στην προθεσμία που ορίζει το άρθρο 1965 ΑΚ.