Σύμφωνα με το άρθρο 281 ΑΚ η ένσταση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος είναι δυνατό να προβληθεί και κατά της αγωγής διατροφής ανηλίκου τέκνου. Για την θεμελίωσή της απαιτείται η προβολή και απόδειξη ιδιαίτερων περιστατικών, τα οποία σε συγκεκριμένη περίπτωση, καταδεικνύουν προφανή υπέρβαση των ορίων της καλής πίστης, ή των χρηστών ηθών, ή του κοινωνικού ή οικονομικού σκοπού του δικαιώματος διατροφής, κατά την άσκησή του από τον ενάγοντα σε βάρος του εναγόμενου.

Δεν συνιστά καταχρηστική άσκηση της διατροφικής αξίωσης, η περίπτωση χαλάρωσης του συναισθηματικού δεσμού που επιβάλλεται να υφίσταται μεταξύ γονέων και τέκνων, αν δεν προσβάλλεται με ακραία περιστατικά αχαριστίας, ή προσβολής του προσώπου του υπόχρεου.

Δεν συνιστά καταχρηστική άσκηση της διατροφικής αξίωσης, η άρνηση επικοινωνίας του τέκνου με τον πατέρα του, το οποίο συγκατοικεί με την ασκούσα την επιμέλεια μητέρα του.

Δεν συνιστά καταχρηστική άσκηση της διατροφικής αξίωσης, η προσφώνηση του πατέρα με το κύριο όνομα του αντί του «πατέρα».

Συνιστά, όμως, καταχρηστική άσκηση της διατροφικής αξίωσης, η εθελούσια αλλαγή επωνύμου του δικαιούχου, γιατί με τον τρόπο αυτό προκύπτει σαφής και κατηγορηματική δήλωση του τελευταίου, να μην υπάρχει πλέον μεταξύ του γεννήτορα και αυτού οποιοσδήποτε συναισθηματικός δεσμός, και δείχνει περιφρόνηση προς τον πατέρα του και έλλειψη αγάπης και σεβασμού προς αυτόν ( Εφθεσ 1439/2005, ΕφΠειρ 3/1996, ΕφΑθ 2564/2011).