Ισχύουν οι παρακάτω ρυθμίσεις που είναι αναγκαστικού δικαίου. Κάθε αντίθετη συμφωνία είναι ανίσχυρη.

Υιοθεσία ανηλίκου

α) Το θετό ανήλικο τέκνο παίρνει, αυτοδίκαια, το επώνυμο του θετού γονέα. Έχει, όμως, το δικαίωμα, όταν ενηλικιωθεί, να προσθέσει και το πριν από την υιοθεσία επώνυμό του (ΑΚ 1563).

β) Το κύριο όνομα του ανηλίκου παραμένει στο όνομα που έφερε πριν την υιοθεσία. Μπορεί, όμως, κατά την υιοθεσία, ο υιοθετών να προσθέσει και άλλο όνομα (ΑΚ 1565).

γ) Ο θετός γονέας, με αίτησή του στο αρμόδιο δικαστήριο, μέσα σε (1) έτος από την υιοθεσία και εφ όσον το θετό τέκνο δεν έχει συμπληρώσει το (12) έτος της ηλικίας του, μπορεί, να ζητήσει να απαληφθεί το κύριο όνομα, που έφερε το θετό τέκνο πριν την υιοθεσία. Αν το θετό τέκνο έχει συμπληρώσει το (12) έτος της ηλικίας του είναι απαραίτητη η συναίνεσή του.

δ) Σε περίπτωση κοινής υιοθεσίας από συζύγους, ή υιοθεσίας από τον ένα σύζυγο του τέκνου του άλλου, ισχύει και για το θετό τέκνο η δήλωση που, τυχόν, έκαναν οι σύζυγοι σχετικά με το επώνυμο των τέκνων τους, πριν από τον γάμο, είτε στον λειτουργό ενώπιον του οποίου τελέστηκε ο γάμος, είτε σε συμβολαιογράφο. Αν δεν έχει γίνει παρόμοια δήλωση, μπορεί να γίνει στον ληξίαρχο ταυτόχρονα με την καταχώριση της υιοθεσίας στα οικεία ληξιαρχικά βιβλία (ΑΚ 1564).

Υιοθεσία ενηλίκου

Το θετό ενήλικο τέκνο παίρνει το επώνυμο του θετού γονέα. Έχει, όμως, το δικαίωμα να προσθέσει και το πριν από την υιοθεσία επώνυμό του. Το κύριο όνομα παραμένει το ίδιο (ΑΚ 1586).