Σύμφωνα με το άρθρο 1484 ΑΚ το δικαίωμα επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο επιφυλάσσεσαι και για τον πατέρα, που έχει αναγνωρίσει το εκτός γάμου γεννηθέν ανήλικο τέκνο του (ΑΠ 659/98, ΕφΑθ 9050/1996).

Η ρύθμιση της επικοινωνίας πρέπει να γίνεται κατά τον πιο κατάλληλο και ενδεδειγμένο τρόπο. Μπορεί να τεθούν από το Δικαστήριο, εφ όσον συντρέχει προς τούτο λόγος, περιορισμοί (ΑΠ 1516/2005, ΕφΘεσσ 256/2000).

Σε κάθε περίπτωση ο αποκλεισμός της επικοινωνίας με τον πατέρα μπορεί να δικαιολογηθεί σε περιπτώσεις, που η επαφή του ανηλίκου με τον πατέρα εγκυμονεί κινδύνους για την σωματική, ή ψυχική υγεία του ανηλίκου.