Α. Ο εξελληνισμός ονοματεπωνύμου, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου µόνου του ν. 2573/1953, αφορά α) τους Έλληνες του εξωτερικού, β) τους ομογενείς αλλοδαπούς που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση και γ) τους παλιννοστούντες ομογενείς που έχουν την ελληνική ιθαγένεια και γίνεται με υποβολή σχετικής αίτησης στον αρμόδιο Δήμαρχο.

Β. Ο εξελληνισμός του επωνύμου συνίσταται στην προσθήκη ελληνικής κατάληξης στο επώνυμο.

Γ. Ο εξελληνισμός του κυρίου ονόματος συνίσταται σε μεταφορά «επί το ελληνικότερο» του κυρίου ονόματος, στη μορφή που ο ομογενής επιθυμεί (π.χ. Βάσο σε Βάσος, ή Βασίλειος, ή Βασίλης και όχι σε μετάφραση του ξένου ονόματος στα ελληνικά (π.χ από Γκαλίνα σε Φωτεινή), η οποία είναι αλλαγή κυρίου ονόματος.