Επί αγωγής διατροφής ανηλίκου, στρεφόμενης κατά του γονέα του, αρκεί, για την νομική θεμελίωσή της, να διαλαμβάνεται η συγγένεια του ενάγοντος ανηλίκου προς τον εναγόμενο, η αδυναμία του να αυτοδιατραφεί και το απαιτούμενο για την κάλυψη των εν γένει βιοτικών αναγκών του συνολικό χρηματικό ποσό. Δεν απαιτείται να προσδιορίζεται στο αγωγικό δικόγραφο με ακρίβεια το απαραίτητο για την κάλυψη κάθε επιμέρους ανάγκης του ενάγοντος ανηλίκου κονδύλιο (ΑΠ 67/1999, ΜονΠρΘεσ 9351/2014).