Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1455 επ. ΑΚ, ως ισχύουν, η τεχνητή γονιμοποίηση, δηλαδή, η ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, επιτρέπεται, μέχρι την ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής, μόνο λόγω αδυναμίας απόκτησης τέκνων με φυσικό τρόπο, ή για να αποφευχθεί η μετάδοση στο τέκνο σοβαρής ασθένειας. Η ανθρώπινη κλωνοποίηση απαγορεύεται, ως επίσης απαγορεύεται η επιλογή του φύλου του τέκνου, που είναι επιτρεπτή, μόνο, αν πρόκειται να αποφευχθεί σοβαρή κληρονομική νόσος που συνδέεται με το φύλο.

Β. Η ταυτότητα των προσώπων, που έχουν προσφέρει τους γαμέτες, ή τα γονιμοποιημένα ωάρια, δεν γνωστοποιείται στα πρόσωπα που επιθυμούν να αποκτήσουν τέκνο. Οι ιατρικές πληροφορίες, που αφορούν τον τρίτο δότη, τηρούνται σε απόρρητο αρχείο χωρίς ένδειξη της ταυτότητάς του. Πρόσβαση στο αρχείο αυτό επιτρέπεται μόνο στο τέκνο και για λόγους σχετικούς με την υγεία του.

Η ταυτότητα του τέκνου, καθώς και των γονέων του δε γνωστοποιείται στους τρίτους δότες γαμετών, ή γονιμοποιημένων ωαρίων.

Γ. Η τεχνητή γονιμοποίηση διενεργείται με την έγγραφη συναίνεση των προσώπων που επιθυμούν να αποκτήσουν τέκνο. Αν αυτή αφορά άγαμη γυναίκα, η συναίνεση αυτής,  και εφ όσον συντρέχει περίπτωση ελεύθερης ένωσης του άνδρα με τον οποίο συζεί, παρέχεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Δ. Η τεχνητή γονιμοποίηση μετά τον θάνατο του συζύγου, ή του άνδρα με τον οποίο η γυναίκα συζούσε σε ελεύθερη ένωση, επιτρέπεται με δικαστική άδεια, μόνο, εφ όσον συντρέχουν σωρευτικώς οι εξής προϋποθέσεις,

α) ο σύζυγος, ή ο μόνιμος σύντροφος της γυναίκας, να έπασχε από ασθένεια που συνδέεται με πιθανό κίνδυνο στειρότητας, ή να υπήρχε κίνδυνος θανάτου του και

β) ο σύζυγος, ή ο μόνιμος σύντροφος της γυναίκας, να είχε συναινέσει με συμβολαιογραφικό έγγραφο και στην μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση και μόνο, μετά την πάροδο έξι μηνών και πριν την συμπλήρωση διετίας από το θάνατο του άνδρα.

Ε. Τα πρόσωπα που προσφεύγουν σε τεχνική γονιμοποίηση αποφασίζουν με κοινή έγγραφη δήλωσή τους προς τον ιατρό, ή τον υπεύθυνο του ιατρικού κέντρου, που γίνεται πριν από την έναρξη της σχετικής διαδικασίας, ότι οι κρυοσυντηρημένοι γαμέτες και τα κρυοσυντηρημένα γονιμοποιημένα ωάρια που δεν θα τους χρειασθούν για να τεκνοποιήσουν,

α) θα διατεθούν χωρίς αντάλλαγμα, κατά προτεραιότητα σε άλλα πρόσωπα, που θα επιλέξει ο ιατρός ή το ιατρικό κέντρο,

β) θα χρησιμοποιηθούν χωρίς αντάλλαγμα για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς,

γ) θα καταστραφούν.

Αν δεν υπάρχει κοινή δήλωση των ενδιαφερομένων προσώπων, οι γαμέτες και τα γονιμοποιημένα ωάρια διατηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την λήψη, ή την δημιουργία τους και μετά την πάροδο του χρόνου αυτού, είτε χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, είτε καταστρέφονται. Τα μη κρυοσυντηρημένα γονιμοποιημένα ωάρια καταστρέφονται μετά την συμπλήρωση δεκατεσσάρων ημερών από την γονιμοποίηση. Ο τυχόν ενδιάμεσος χρόνος κρυοσυντήρησής τους δεν υπολογίζεται.