Κατά το άρθρο 928 εδ. β ΑΚ σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου οφείλεται από τον υπόχρεο αποζημίωση σε εκείνον που κατά το νόμο είχε δικαίωμα να απαιτήσει από το θύμα διατροφή, ή παροχή υπηρεσιών.

Α. Η αποζημίωση του γονέα δικαιούχου λόγω στέρησης υπηρεσιών τέκνου, όταν πρόκειται για θανάτωση τέκνου από αδικοπραξία, καθορίζεται από την διάταξη του άρθρου 1508 ΑΚ. 

Β. Οι γονείς του θανατωθέντος τέκνου, για να αξιώσουν αποζημίωση για την στέρηση με βάση την ΑΚ 1508 των προς αυτούς υπηρεσιών του τέκνου τους, πρέπει,

α) το τέκνο, να αποτελούσε μέλος του οίκου των γονέων του,

β) διατρεφόταν από αυτούς, εφ όσον ήταν ενήλικο. Προϋποθέτεται, δηλαδή, ευπορία των γονέων που παρέχουν διατροφή προς το τέκνο τους, ώστε να μπορούν να αξιώσουν από αυτό την παροχή υπηρεσιών και

γ) να προσδιορίζεται το είδος και η έκταση των υπηρεσιών που προσέφερε το τέκνο, ώστε να καθίσταται δυνατόν να κριθεί αν αυτές ήταν ανάλογες με τις δυνάμεις και τις βιοτικές του συνθήκες και να αποτιμηθεί η αξία τους (ΕφΑθ 10116/1998, ΑΠ 303/2005, ΕφΠατρ 41/2010)