Από τις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489, 1493 ΑΚ προκύπτει ότι οι γονείς, είτε υπάρχει μεταξύ τους γάμος και συμβιώνουν, είτε έχει διακοπεί η συμβίωση, είτε έχει εκδοθεί διαζύγιο, έχουν κοινή και ανάλογη με τις δυνάμεις τους υποχρέωση να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο τους, ακόμη και εάν αυτό έχει περιουσία, της οποίας όμως τα εισοδήματα, ή το προϊόν της εργασίας του, ή άλλα τυχόν εισοδήματά του, δεν αρκούν για την διατροφή του.

Α. Οι διατάξεις περί διατροφής μεταξύ ανιόντων και κατιόντων, κατ' άρθρο 1485 επ. ΑΚ, αποτελούν κανόνες αναγκαστικού δικαίου δεν αποκλείουν όμως να ρυθμιστεί η διατροφή με σύμβαση (άρθρο 361 ΑΚ), η οποία υπογράφεται μεταξύ των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο συναινετικού διαζυγίου, με την οποία ρυθμίζονται ζητήματα επιμέλειας και επικοινωνίας τέκνων με τους γονείς τους (σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1441 παρ. 3 ΑΚ), ή να καταρτισθεί μεταξύ αυτών συμβιβασμός για την διατροφή.

Β. Η συμφωνία καθορισμού διατροφής τέκων τελεί υπό τον  περιορισμό του άρθρου 1499 ΑΚ,  είναι, δηλαδή, έγκυρη υπό την προϋπόθεση  ότι δεν θα περιληφθεί όρος που περιέχει παραίτηση από την διατροφή για το μέλλον (ΑΠ 782/2003, ΜονΕφΠειρ  348/2019).

Σημείωση 1

Με το τελευταίο εδάφιο της ΑΚ 1441, η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου στα πλαίσια της συναινετικής λύσης του γάμου μπορεί να αφορά και στη διατροφή των ανήλικων τέκνων κι επ` αυτού η απόφαση αποτελεί εκτελεστό τίτλο.

Σημείωση 2

Η συμφω­νία περί διατροφής έχει προσω­ρινό χαρακτήρα και δεν εμποδίζει την άσκηση σχετικής αγωγής διατροφής από τον δικαιούχο αυτής στο μέλλον (ΜονΕφΠειρ  348/2019).

Σημείωση 3

Αν στη συμφωνία δεν προσδιορίστηκε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η διατροφή οφείλεται χωρίς χρονικό περιορισμό μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου, χωρίς να απαιτείται όχληση για την επιδίκασή της. Πάντως η ρύθμιση του δικαιώματος διατροφής με σύμβαση δεν μεταβάλλει την υποχρέωση διατροφής σε ενοχική υποχρέωση από σύμβαση και ως εκ τούτου μπορεί να τροποποιηθεί, ή και να καταργηθεί, με νεότερη συμφωνία των συμβαλλομένων, ή να μεταρρυθμισθεί από το δικαστήριο, αν μεταβλήθηκαν ουσιωδώς οι όροι της διατροφής (ΑΠ 402/2020).