Κατά το άρθρο 928 εδ. β ΑΚ σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου οφείλεται από τον υπόχρεο αποζημίωση σε εκείνον που κατά το νόμο είχε δικαίωμα να απαιτήσει από το θύμα διατροφή, ή παροχή υπηρεσιών.

Η αποζημίωση του γονέα δικαιούχου λόγω στέρησης διατροφής, όταν πρόκειται για θανάτωση τέκνου, καθορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 1485 επ. ΑΚ.

Απαιτείται το δικαίωμα διατροφής του δικαιούχου γονέα να αποτελούσε αντίστοιχη νομική υποχρέωση του θανατωθέντος τέκνου.

Βασική προϋπόθεση για την θεμελίωση της σχετικής αξίωσης αποζημίωσης αποτελούν,

α) η αδυναμία του γονέα να διατρέφει εαυτόν, γιατί δεν έχει εισοδήματα ή πόρους, ούτε περιουσία, καθώς και ότι δεν είναι ικανός για βιοποριστική εργασία κατάλληλη για την ηλικία, την κατάσταση της υγείας του και τις λοιπές βιοτικές συνθήκες και

β) η δυνατότητα του θανόντος τέκνου να διαθρέψει τον γονέα του. 

Κρίσιμος χρόνος είναι ο χρόνος θανάτου του τέκνου.

Δεν θεμελιώνεται το δικαίωμα της αποζημίωσης του γονέα, όταν η παροχή διατροφής σε αυτόν από το θανατωθέν τέκνο γινόταν από απλή ελευθεριότητα (ΕφΠατρ 41/2010).