Σύμφωνα με το άρθρο 360 παρ. 1 ΠΚ, « Όποιος, ενώ έχει υποχρέωση εποπτείας ανηλίκου νεότερου από δεκαπέντε έτη παραλείπει να το παρεμποδίσει από την τέλεση αξιόποινης πράξης, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος, αν δεν συντρέχει περίπτωση να τιμωρηθεί αυστηρότερα με άλλη διάταξη».

Α. Επομένως ο γονέας, που παραλείπει από αμέλειά του, να παρεμποδίσει ανήλικο ηλικίας μέχρι (15) ετών (συμπληρωμένου) από την τέλεση αξιόποινης πράξης τιμωρείται με φυλάκιση έως (1) έτος (αν δεν συντρέχει περίπτωση να τιμωρηθεί αυστηρότερα με άλλη διάταξη), αρκεί μεταξύ της παράλειψης  και της πράξης του ανηλίκου να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια.   

Β. Από αμέλεια πράττει ο γονέας, όταν από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει, είτε δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσμα το οποίο προκάλεσε η πράξη του ανηλίκου (μη συνειδητή αμέλεια) είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όμως ότι δεν θα επερχόταν (συνειδητή αμέλεια) (άρθρο 28 ΠΚ).

Σημείωση 1

Σύμφωνα με τον ποινικό νόμο ανήλικοι νοούνται αυτοί που κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης έχουν ηλικία μεταξύ του δωδέκατου και του δέκατου όγδοου έτους της ηλικίας τους συμπληρωμένων (άρθρο 121 ΠΚ).

Σημείωση 2

Αξιόποινες πράξεις, που τελούνται από ανηλίκους κάτω των 12 ετών, παραμένουν ατιμώρητες.

Σημείωση 3

Σε ανηλίκους μεταξύ 12-15 ετών επιβάλλονται μόνο αναμορφωτικά, ή θεραπευτικά μέτρα. Σε  ανηλίκους μεταξύ 15-18 ετών επιβάλλονται εκτός από αναμορφωτικά, ή θεραπευτικά μέτρα και εγκλεισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων.

Σημείωση 4

Αν στον γονέα έχει ανατεθεί η επιμέλεια του ανηλίκου, σύμφωνα με τα άρθρα 122 και 123 ΠΚ, του επιβάλλεται φυλάκιση έως δύο έτη, ή χρηματική ποινή (άρθρο 360 παρ. 2 ΠΚ).