Α. Κατά το άρθρο 824 ΚΠολΔ το κληρονομητήριο, που παρέχεται με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, προσβάλλεται μόνο με έφεση μέσα σε προθεσμία (20) ημερών από την δημοσίευσή της απόφασης. Η προθεσμία της έφεσης και η άσκησή της αναστέλλουν την ισχύ της απόφασης και την έκδοση του πιστοποιητικού.

Σημείωση

Η απόφαση δεν προσβάλλεται με αναψηλάφηση, αναίρεση, ή τριτανακοπή.

 Β. Δικαίωμα έφεσης έχουν μόνο ο αιτών, εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση και όσοι άλλοι κατέστησαν διάδικοι στην σχετική δίκη, και όχι ο τρίτος, που δεν έλαβε μέρος στην πρωτόδικη δίκη (άρθρα 761, 739 επ., 819 επ.  ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με άρθρο 1956 ΑΚ)

Γ. Ο τρίτος, που δεν έλαβε μέρος στην πρωτόδικη δίκη, μπορεί να εναντιωθεί με αίτηση μόνο για αφαίρεση του κληρονομητηρίου, ή την κήρυξή του ως ανίσχυρου, όχι όμως και με τριτανακοπή, της οποίας η άσκηση ρητώς αποκλείεται από την διάταξη του άρθρου 824 παρ. 1 ΚΠολΔ, ούτε και με την ανακλητική αίτηση του άρθρου 758 ΚΠολΔ, γιατί η απόφαση που διατάσσει την παροχή κληρονομητηρίου δεν παράγει δεδικασμένο, αλλά δημιουργεί απλώς νόμιμο μαχητό τεκμήριο (άρθρα 823 ΚΠολΔ και 1964, 1965 ΑΚ, ΕφΑθ 4336/2007).

Δ. Η απόφαση που διατάσσει την αφαίρεση του κληρονομητηρίου, ή το κηρύσσει ανίσχυρο ή εκείνη που το τροποποιεί ή το ανακαλεί, υπόκειται μόνο σε τριτανακοπή και όχι σε οποιοδήποτε άλλο ένδικο μέσο, ή βοήθημα και επομένως ούτε σε έφεση (άρθρα 823 παρ. 1 και 824 παρ. 2 ΚΠολΔ).

Σημείωση

Εν όψει ότι η διαφορά περί την έκδοση του κληρονομητηρίου δικάζεται με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, κατά την οποία οι αναφυόμενες διαφορές δεν επιλύονται με δύναμη δεδικασμένου, ο ηττώμενος, ή ο έχων έννομο συμφέρον, έχει το δικαίωμα να επιδιώξει περαιτέρω δικαστική προστασία των συμφερόντων του κατά την τακτική διαδικασία, προκειμένου δε περί κληρονόμου με την άσκηση, είτε αναγνωριστικής αγωγής, είτε αγωγής περί κλήρου (ΕφΑθ 6898/2004).