Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1724, 1730, 1732 και 1733 παρ. 2γ ΑΚ η δημόσια διαθήκη συντάσσεται με δήλωση από τον διαθέτη της τελευταίας του βούλησης ενώπιον συμβολαιογράφου, ενώ είναι παρόντες τρεις μάρτυρες, ή δεύτερος συμβολαιογράφος και ένας μάρτυρας, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται ειδικότερα στις διατάξεις των άρθρων 1725-1737 ΑΚ.

Α. Ο διαθέτης δηλώνει προφορικώς την τελευταία του βούληση ενώπιον του συμβολαιογράφου και των λοιπών προσώπων, τα οποία συμπράττουν και τα οποία πρέπει να είναι παρόντα σε όλη τη διάρκεια της πράξης, η οποία συντάσσεται κατά τους ορισμούς του άρθρου 1732 ΑΚ και υπογράφεται από το διαθέτη και από τα πρόσωπα τα οποία συμπράττουν.

Β. Αν ο διαθέτης δηλώσει ότι δεν μπορεί να υπογράψει η υπογραφή του αναπληρώνεται από την βεβαίωση της δήλωσης αυτής στην παραπάνω πράξη του συμβολαιογράφου.

Γ. Κατά την διάταξη του άρθρου 1730 παρ. 3 ΑΚ, απαγορεύεται, κατά τη σύνταξη της διαθήκης, η παρουσία οποιουδήποτε άλλου, εκτός από τον διαθέτη και τα συμπράττοντα πρόσωπα, ενώ κατά τη διάταξη του άρθρου 1732 παρ.2 εδ. α ΑΚ, για την διαθήκη συντάσσεται πράξη, που πρέπει να περιέχει την μνεία ότι τηρήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1729 μέχρι 1731, η οποία κατ' άρθρο 1733 παρ.1 ΑΚ πρέπει να διαβαστεί στο διαθέτη, ενώ ακούουν τα πρόσωπα που συμπράττουν και  βεβαιωθεί τούτο σε αυτήν ότι έγινε.

Σημείωση

Η δημόσια διαθήκη έχει την αυξημένη αποδεικτική δύναμη δημόσιου εγγράφου των άρθρων 438, 440 και 441 ΚΠολΔ. Ως έχουσα την αυξημένη αποδεικτική δύναμη δημόσιου εγγράφου, τα γεγονότα που βεβαιώνονται στο έγγραφο της δημόσιας διαθήκης, είτε ως γενόμενα από το συμβολαιογράφο που συνέταξε την διαθήκη, είτε ενώπιόν του, ανταπόδειξη μπορεί να γίνει μόνο με προσβολή αυτής ως πλαστής (ΑΠ 150/2016).