Μετά την τροποποίηση του άρθρου 1441 ΑΚ με το άρθρο 4 του ν. 4800/2021 το συναινετικό διαζύγιο εκδίδεται με κοινή δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου, ή με ηλεκτρονική κοινή δήλωση.

Για την ενώπιον Συμβολαιογράφου διαδικασία, με την συμμετοχή και παρουσία δικηγόρου από κάθε μέρος, απαιτείται  

1. Συμφωνία των συζύγων για συναινετική λύση του γάμου

α) Στην σύνταξη της συμφωνίας συναινετικής λύσης του γάμου συμμετέχει δικηγόρος από κάθε μέρος.

β) Η συμφωνία υπογράφεται α) από τους συζύγους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους, ή β) μόνο από τους πληρεξούσιους δικηγόρους, εφ όσον έχουν ειδικό πληρεξού­σιο. Το ειδικό πληρεξούσιο πρέπει να συνταχθεί εντός μηνός με την υπογραφή της συμφωνίας.

γ) Στην συμφωνία τίθεται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των υπογραψάντων για να λάβει βέβαιη ημερομηνία. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Ειρηνοδίκη.

2. Ρύθμιση για τα ανήλικα τέκνα

α) Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, πρέπει, ή με την ίδια την συμφωνία, ή με άλλη ξεχωριστή συμφωνία, να ρυθμισθεί

1) η κατανομή της γονικής μέριμνας,

2) η επιμέλεια των τέκνων,

3) ο τόπος διαμονής των τέκνων,  

4) ο γονέ­ας με τον οποίο θα διαμένουν τα τέκνα,

5) η επικοινωνία των τέκνων με τον άλλο γονέα και

6) η διατροφή των τέκνων

β) Η συμφωνία για τα ανήλικα τέκνα ισχύει για τουλά­χιστον (2) έτη. Μετά την παρέλευση της διετίας παρατείνεται αυτοδικαίως, εκτός αν κάποιος από τους δύο γονείς δηλώσει εγγράφως στον άλλο γονέα, πριν τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου, ότι δεν επιθυμεί την παράτασή της.

γ) Στη συμφωνία για τα ανήλικα τέκνα μπορεί να συμπεριληφθούν οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 ΚΠολΔ, περί αναγκαστικής εκτέλεσης παράδοσης/απόδοσης τέκνου και χρηματικών αξιώσεων.

3. Κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης γάμου

α) Η συμφωνία για την συναινετική λύση του γάμου και η ρύθμιση για τα ανήλικα τέκνα υποβάλλονται από τους πληρεξουσίους δικηγόρους κάθε συζύγου, μαζί με τα τυχόν ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο.

β) Ο συμβολαιογράφος μετά την παρέλευση τουλάχιστον (10) ημερών από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων καταρτίζει συμβολαιογραφική πράξη λύσης γάμου.

γ) Ο συμβολαιογράφος βεβαιώνει την λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει στην πράξη του. Την συμβολαι­ογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, ή μόνο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, εφ όσον έχουν ειδικό πληρεξούσιο. (Η πληρεξουσιότητα δίδεται εντός μηνός πριν την υπογραφή της πράξης).

 δ) Αν στην συμβολαι­ογραφική πράξη συμπεριληφθούν οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 ΚΠολΔ για τα ανήλικα τέκνα, η συμβολαιογραφική πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο.

4. Κατάθεση της συμβολαι­ογραφικής πράξης στο Ληξιαρχείο

Αντίγραφο της συμβολαι­ογραφικής πράξης κατατίθεται στο ληξιαρχείο όπου έχει κατατεθεί η σύσταση του γάμου (ή ενημερώνεται το ληξιαρχείο με χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών).

5. Πνευματική λύση θρησκευτικού γάμου

Σύμφωνα  με το άρθρο 97 ν. 4689/2020, σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, η πνευματική λύση του γάμου είναι υποχρεωτική. Ο αιτών ζητά την πνευματική λύση του γάμου του από την Ιερά Μητρόπολη, στην οποία ανήκει ο Ιερός Ναός όπου τελέστηκε ο γάμος, υποβάλλοντας αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης που βεβαιώνει την λύση του γάμου. Δεν απαιτείται εισαγγελική παραγγελία για την πνευματική λύση του γάμου.