Κατά την διάταξη του άρθρου 1788 ΑΚ, το δικαίωμα για ακύρωση διάταξης τελευταίας βούλησης (διαθήκης) παραγράφεται μετά δύο έτη από την δημοσίευση της διαθήκης.

Α. Η διετής αυτή προθεσμία αναφέρεται μόνο σε ακύρωση διαθήκης, ή διάταξής της, για κάποιον από τους λόγους που περιλαμβάνονται στα άρθρα 1782-1786 ΑΚ (δηλαδή λόγω πλάνης, απάτης, απειλής κλπ) (ΑΠ 244/2000, ΑΠ 677/2000).

Β. Η προθεσμία αυτή δεν αναφέρεται στο δικαίωμα για επιδίωξη της αναγνώρισης της ακυρότητας μιας άκυρης διαθήκης λόγω μη τήρησης των όρων των άρθρων 1719-1757 ΑΚ, που δεν υπόκειται σε παραγραφή (ΑΠ 1411/1998, ΑΠ 244/2000).