Α. Σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 4674/2020, η διάταξη του άρθρου 1505 ΑΚ δεν εμποδίζει την μεταβολή του επωνύμου του τέκνου κατ’ εφαρμογή της διοικητικής διαδικασίας που προβλέπεται στο ν.δ. 2573/1953, εφ όσον συντρέχουν σοβαροί επιγενόμενοι λόγοι που δικαιολογούν την μεταβολή αυτή.

Β. Επομένως, εφαρμόζοντας την διαδικασία του ειδικού διοικητικού ν.δ. 2573/1953, και τις κατ εξουσιοδότηση Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμό Φ. 91400/2961/2001 και Φ. 42301/12167/1995, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν, σύμφωνα με  άρθρο 282 του ν. 3852/2010, ο δήμαρχος στον δήμο του οποίου είναι γραμμένο το παιδί, οφείλει σε κάθε περίπτωση να εκτιμά τους λόγους που επικαλείται ο αιτών την μεταβολή του επωνύμου του και να αποφαίνεται, εν όψει της σοβαρότητας των λόγων αυτών, εάν ενδείκνυται, ή όχι, να εγκριθεί η ζητούμενη μεταβολή, αιτιολογώντας ειδικά την απόφασή του.

Γ. Με βάση τις διατάξεις αυτές επιτρέπεται η μεταβολή του επωνύμου του τέκνου, με την αντικατάσταση του αρχικού επωνύμου με το επώνυμο του άλλου γονέα, ή με την προσθήκη του επωνύμου και του άλλου γονέα, κατόπιν αιτήσεως του ιδίου του τέκνου, ή, εάν είναι ανήλικο των γονέων του ως ασκούντων τη γονική μέριμνα και εκπροσωπούντων αυτό, εφ όσον συντρέχουν σοβαροί επιγενόμενοι λόγοι που δικαιολογούν την μεταβολή (ΣτΕ  530/2018, ΣτΕ 338/2021).

Δ. Σε απόρριψη του αιτήματος από τον Δήμαρχο επιτρέπεται ενδικοφανής προσφυγή στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και περαιτέρω αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας.