Σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4674/2020, που αντικατέστησε το άρθρο 13 του ν. 344/1976

α) Σφάλματα, παρεισφρήσαντα σε ληξιαρχική πράξη, προφανώς εκ παραδρομής, μπορούν να διορθωθούν απ ευθείας από τον αρμόδιο ληξίαρχο (δεν απαιτείται άδεια Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ή Ειρηνοδίκη) μετά από προηγούμενη από αυτόν έρευνα και εξακρίβωση των πραγματικών στοιχείων, κατόπιν αιτήσεως παντός έχοντος έννομο συμφέρον.

β) Σφάλματα, παρεισφρήσαντα σε ληξιαρχική πράξη, μη αφορώντα στον τόπο, ημέρα, μήνα, έτος και ώρα τέλεσής τους, εφ όσον δεν αποδίδονται σε δόλο των συμπραξάντων την πράξη, δύνανται να διορθωθούν μετά από άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ή, όπου δεν εδρεύει Εισαγγελέας του Ειρηνοδίκη, η οποία παρέχεται μετά από έρευνα και εξακρίβωση των πραγματικών στοιχείων, κατόπιν αίτησης παντός έχοντος έννομο συμφέρον.

γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση για την διόρθωση ληξιαρχικής πράξης απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση.