Σύμφωνα με το άρθρο 1388 ΑΚ, με το γάμο δεν μεταβάλλεται το επώνυμο των συζύγων. Στις κοινωνικές σχέσεις ο κάθε σύζυγος μπορεί, εφόσον σ' αυτό συμφωνεί και ο άλλος, να χρησιμοποιεί το επώνυμο του τελευταίου, ή να το προσθέτει στο δικό του. Με συμφωνία των συζύγων ο καθένας από αυτούς μπορεί να προσθέτει στο επώνυμό του το επώνυμο του άλλου.

Α. Ως έχει στο συγκεκριμένο άρθρο δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως, αν μπορεί να αλλάξει μετά τον γάμο ο/η σύζυγος το επώνυμό του και να προσλάβει αποκλειστικά το επώνυμο του συζύγου.

Β. Προκύπτει, όμως, έμμεσα ότι δύναται προς τούτο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφάλαιο Γ΄ του άρθρου μόνου της Φ.42301/12167/28.6.1995 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, εκδοθείσας κατά εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου μόνου του ν.δ 2573/1953, σε συνδυασμό με την παράγραφο 6.26 και 6.27 του άρθρου 94 του ν.3852/2010, κατόπιν αίτησης στον αρμόδιο Δήμαρχο, του Δήμου στο Μητρώο Αρρένων, ή στο Δημοτολόγιο, που είναι εγγεγραμμένος, ο/η ενδιαφερόμενος  σύζυγος για την αλλαγή του επωνύμου του, στην οποία πρέπει να ορίζεται λεπτομερώς ο σκοπός για τον οποίο επιδιώκεται η μεταβολή, όπου κύριος λόγος της δικαιολόγησης της μεταβολής πρέπει να είναι ότι, το επώνυμό του είναι, α) κακόηχο β) προκαλεί την θυμηδία, ή την περιφρόνηση, γ) είναι δυσχερές στην προφορά, ή ξενικό, δ) είναι κακής φήμης, συνεπεία πράξεων άλλου προσώπου, ή ε) είναι αντίθετο προς τις αντιλήψεις της κοινωνίας περί ηθικής. Απλή επίκληση κοινωνικών, η επαγγελματικών, λόγων δεν αρκούν.

Γ. Σε απόρριψη του αιτήματος από τον Δήμαρχο επιτρέπεται ενδικοφανής προσφυγή στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και περαιτέρω αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας.