1) Σύμφωνα με το άρθρο 1388 ΑΚ, με το γάμο δεν μεταβάλλεται το επώνυμο των συζύγων. Στις κοινωνικές σχέσεις ο κάθε σύζυγος μπορεί, εφόσον σ' αυτό συμφωνεί και ο άλλος, να χρησιμοποιεί το επώνυμο του τελευταίου, ή να το προσθέτει στο δικό του. Με συμφωνία των συζύγων ο καθένας από αυτούς μπορεί να προσθέτει στο επώνυμό του το επώνυμο του άλλου.

2) Η προσθήκη γίνεται με κοινή δήλωση ενώπιον του ληξιάρχου και ισχύει μέχρι να ανακληθεί ενώπιον του ληξιάρχου με κοινή δήλωση των συζύγων, ή με μονομερή δήλωση οποιουδήποτε των συζύγων, η οποία κοινοποιείται στον άλλο σύζυγο.

3) Αν ο γάμος λυθεί με διαζύγιο, η δήλωση θεωρείται ότι ανακλήθηκε.

4) Αν ο γάμος λυθεί λόγω θανάτου, η προσθήκη εξακολουθεί να ισχύει, εκτός εάν ο επιζών σύζυγος συνάψει νέο γάμο, ή προβεί σε ανακλητική δήλωση ενώπιον του ληξιάρχου. 

5) Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση γάμου με υπήκοο τρίτης χώρας, αν κατά το χρόνο τέλεσης του γάμου ήταν εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.

6) Δεν παρέχεται η ανωτέρω δυνατότητα στον υπήκοο τρίτης χώρας, αν κατά τον χρόνο τέλεσης του γάμου το επώνυμο των συζύγων ρυθμίστηκε από αλλοδαπό ουσιαστικό δίκαιο, δυνάμει του άρθρου 14 ΑΚ, που ορίζει ότι οι προσωπικές σχέσεις των συζύγων ρυθμίζονται κατά σειρά, από το δίκαιο της τελευταίας κατά την διάρκεια του γάμου κοινής ιθαγένειάς τους, εφόσον ο ένας την διατηρεί, από το δίκαιο της τελευταίας κατά την διάρκεια του γάμου κοινής συνήθους διαμονής τους από το δίκαιο με το οποίο οι σύζυγοι συνδέονται στενότερα.