Σύμφωνα με την  διάταξη του άρθρου 56 παρ. 1 του ν. 1329/1983, σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 15 του ιδίου νόμου, καταργήθηκε ο θεσμός της προίκας και οι προίκες, που συστήθηκαν κατά τις διατάξεις των άρθρων 1412 παρ. 2 και 1414 του τότε ισχύοντος ΑΚ και δόθηκαν στον άνδρα κατά κυριότητα και σώζονται στην περιουσία του, θεωρούνται αυτοδικαίως αποδοθείσες στη γυναίκα, η οποία αποκτά αυτοδικαίως το πλήρες δικαίωμα στα προικώα, της απόδοσης μη υποκειμένης σε καμία φορολογία, ή τέλος (ΑΠ 1753 / 2012).