1) Σύμφωνα με το άρθρο 1458 και 1464 ΑΚ, ως ισχύει, παρένθετη μητρότητα θεωρείται η μεταφορά στο σώμα άλλης γυναίκας γονιμοποιημένων ωαρίων, ξένων προς την ίδια, με σκοπό την μητρότητα, όπου μητέρα του τέκνου τεκμαίρεται ότι είναι η γυναίκα που έδωσε τα γονιμοποιημένα ωάριά της, κατόπιν δικαστικής άδειας.

2) Η δικαστική άδεια παρέχεται, πριν από την μεταφορά των γονιμοποιημένων ωαρίων στην παρένθετη μητέρα, ύστερα από αίτηση της γυναίκας που επιθυμεί να αποκτήσει τέκνο, εφ όσον αποδεικνύεται ότι αυτή είναι ιατρικώς αδύνατο να κυοφορήσει και ότι η γυναίκα που προσφέρεται να κυοφορήσει είναι, εν όψει της κατάστασης της υγείας της, κατάλληλη για κυοφορία. 

3) Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προηγηθεί έγγραφη, χωρίς αντάλλαγμα, συμφωνία των προσώπων που επιδιώκουν να αποκτήσουν τέκνο και της γυναίκας που θα κυοφορήσει, καθώς και του συζύγου της, αν αυτή είναι έγγαμη.

4) Δεν συνιστά αντάλλαγμα, α) η καταβολή των δαπανών που απαιτούνται για την επίτευξη της εγκυμοσύνης, την κυοφορία, τον τοκετό και τη λοχεία και β) κάθε θετική ζημία της κυοφόρου, εξ αιτίας αποχής από την εργασία της, καθώς και οι αμοιβές για εξαρτημένη εργασία, τις οποίες στερήθηκε λόγω απουσίας, με σκοπό την επίτευξη της εγκυμοσύνης, την κυοφορία, τον τοκετό και τη λοχεία. Το ύψος των καλυπτόμενων δαπανών και αποζημιώσεων καθορίζεται με απόφαση της αρμόδιας Αρχής.

5) Σύμφωνα με το άρθρο 13 ν. 3305/2005, τόσο τα προσώπων που επιδιώκουν να αποκτήσουν τέκνο, όσο και η γυναίκα που πρόκειται να κυοφορήσει, υποβάλλονται στις ιατρικές εξετάσεις και σε ενδελεχή ψυχολογική αξιολόγηση.

6) Σύμφωνα με το άρθρο 44 ν. 3996/2011, η τεκμαιρόμενη μητέρα έχει την ίδια προστασία μητρότητας με την κυοφόρο γυναίκα. 

7) Αρμόδιο δικαστήριο για την χορήγηση της άδειας είναι το  Μονομελές Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου έχει την συνήθη διαμονή της η αιτούσα, ή εκείνη που θα κυοφορήσει το τέκνο, δικάζοντος κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια.

8) Το τεκμήριο μητρότητας ανατρέπεται (ΑΚ 1464) με αγωγή προσβολής της μητρότητας που ασκείται μέσα σε προθεσμία (6) μηνών από τον τοκετό, είτε από την τεκμαιρόμενη μητέρα, είτε από την κυοφόρο γυναίκα, εφ όσον αποδειχθεί ότι το τέκνο κατάγεται βιολογικά από την τελευταία. Η προσβολή γίνεται από τη δικαιούμενη γυναίκα αυτοπροσώπως, ή από ειδικό πληρεξούσιό της, ή ύστερα από άδεια του δικαστηρίου από τον νόμιμο αντιπρόσωπό της. Με την αμετάκλητη δικαστική απόφαση που δέχεται την αγωγή το τέκνο έχει αναδρομικά από τη γέννησή του μητέρα την γυναίκα που το κυοφόρησε.