Ως αρπαγή ανηλίκου θεωρείται η απομάκρυνση του ανηλίκου από τον τόπο διαμονής του, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αυτός που ασκεί πραγματικά την επιμέλεια του ανηλίκου, να αποστερείται την δυνατότητα ανατροφής και επίβλεψής του.

Α. Το διάστημα της απομάκρυνσης δεν πρέπει να είναι εντελώς παροδικό, αλλά πρέπει να επηρεάζει την άσκηση της επιμέλειας, πράγμα που κρίνεται από τις ειδικές περιστάσεις, όπως ηλικία, υγεία του τέκνου κ.λ.π. Η βραχυχρόνια απομάκρυνση του ανηλίκου, χωρίς κίνδυνο της υγείας, ή της ηθικής του, μπορεί να θεωρηθεί απλή παρενόχληση / διατάραξη της επιμέλειας και όχι στέρησή της. Εν τούτοις, δεν αποκλείεται να συνιστά αρπαγή μια ολιγόωρη και κατά τούτο προσωρινή απομάκρυνση, εφ όσον συντρέχουν συγκεκριμένες περιστάσεις, που προσδίδουν βαρύτητα στην μικρής χρονικής διάρκειας αφαίρεση του ανηλίκου.
Β. Σύμφωνα με τον νόμο, άρθρο 324 παρ. 1, 2 ΠΚ, όποιος αφαιρεί ανήλικο από τους γονείς, τους επιτρόπους ή από οποιονδήποτε δικαιούται να μεριμνήσει για το πρόσωπό του ή όποιος υποστηρίζει την εκούσια διαφυγή του ανηλίκου από την εξουσία των παραπάνω προσώπων τιμωρείται με φυλάκιση. Αν ο ανήλικος από τη στέρηση της επιμέλειας διέτρεξε σοβαρό κίνδυνο ζωής ή βαριάς βλάβης της υγείας του, ο δράστης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Αν ο ανήλικος δεν έχει συμπληρώσει τα δεκατέσσερα έτη, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη, εκτός εάν η πράξη τελέστηκε από ανιόντα, οπότε εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος.

Γ. Για την θεμελίωση του εγκλήματος αρκεί και ο ενδεχόμενος δόλος, δηλαδή, η γνώση της ανηλικότητας και ότι ο ανήλικος τελεί υπό γονική μέριμνα, επιμέλεια, ή σε τέτοια σχέση, που βάσει αυτής άλλο πρόσωπο δικαιούται να μεριμνήσει για το πρόσωπό του, καθώς και στη θέληση αφαίρεσης του ανηλίκου από την επιμέλεια του δικαιουμένου προσώπου.

Δ. Όταν δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση, που να αναθέτει την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου στον γονέα με τον οποίο διαμένει και από τον οποίο περιθάλπεται, η αφαίρεσή του από τον άλλο γονέα δεν πληροί τους όρους της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της αρπαγής ανηλίκου.

Ε. Είτε, κατόπιν σχετικής αγωγής, που εκδικάζεται κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια του άρθρου 592 ΚΠολΔ, είτε κατόπιν αίτησης περί προσωρινής ρύθμισης κατάστασης του άρθρου 731 ΚΠολΔ προς ενέργεια, παράλειψη, ή ανοχή, ορισμένης πράξης, που εκδικάζεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, καταδικάζεται ο γονέας, (ή ο τρίτος) που παράνομα κατακρατεί το τέκνο, να το αποδώσει, ή το παραδώσει και σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί του απαγγέλλεται χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ και προσωπική κράτηση έως ένα έτος.