Σύμφωνα με το άρθρο  1513 ΑΚ, ως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του ν. 4800/2021, στην περίπτωση διαζυγίου (ως και ακύρωσης του γάμου, λύσης ή ακύρωσης του συμφώνου συμβίωσης, δι­ακοπής της συμβίωσης των συζύγων, ή των μερών του συμφώνου συμβίωσης) οι γονείς εξακολουθούν να ασκούν «από κοινού και εξίσου» την γονική μέριμνα.

Α. Λόγοι αφαίρεσης της γονικής μέριμνας

Από τον συνδυασμό των (νέων) άρθρων 1514 και 1532 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκαν από τον ν. 4800/2021, προκύπτει ότι παρέχεται στο δικαστήριο η δυνατότητα να αφαιρέσει την γονική μέριμνα από τον ένα γονέα και να την αναθέσει στον άλλο.

1. Όταν ο γονέας αυτός(άρθρο 1514 παρ. 2 και 3 ΑΚ).   

α) Αδιαφορεί στην άσκηση της γονικής μέριμνας,

β) Δεν συμπράττει με τον άλλο γονέα στην άσκησή της,

γ) Δεν τηρεί τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση, ή τον τρόπο άσκησης, της γονικής μέ­ριμνας, 

δ) Όταν η συμφωνία για την άσκηση της γονικής μέ­ριμνας είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου

ε) Όταν η γονική μέριμνα να ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου.

2. Όταν υφίσταται κακή άσκηση της γονικής μέριμνας (άρθρο 1532 εδ. 2 και 3 ΑΚ), δηλαδή.

α) Υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και δια­τάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο, ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,

β) Διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,

γ) Υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων, ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,

δ) Κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,

ε) Αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλει την διατροφή που επιδι­κάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο, ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,

στ) Καταδίκη του γονέα, με οριστι­κή δικαστική απόφαση, για ενδοοικογενειακή βία, ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, ή για εγκλή­ματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, δηλαδή για τα αδικήµατα που προβλέπονται στον ν. 3500/2006 και στα άρθρα 312, 330 και 333 ΠΚ.

Β. Υπαγωγή της υπόθεσης σε «διαμεσολάβηση»

Βασική προϋπόθεση, πριν την προσφυγή στο δικαστήριο για την αφαίρεση της γονικής μέριμνας, είναι η υπαγωγή της υπόθεσης σε «διαμεσολάβηση» (άρθρο 1514 παρ. 2 ΑΚ).

Γ. Προσφυγή στο δικαστήριο, αν αποτύχει η διαμεσολάβηση

Αν δεν επιτευχθεί «διαμεσολαβητική συμφωνία» ο ενδιαφερόμενος γονέας οφείλει να προσφύγει στο δικαστήριο.

Δ. Περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας

Σύμφωνα με το άρθρο 1514 παρ. 2 ΑΚ (άρθρο 8 ν. 4800/2021), στην περίπτωση καταδίκης του γονέα, με οριστι­κή δικαστική απόφαση, για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και για εγκλή­ματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, δηλαδή για τα αδικήματα που προβλέπονται στον ν. 3500/2006 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, ως και για τα εγκλήματα των άρθρων 312 ΠΚ (σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας σε ανήλικο), 330 ΠΚ (εξαναγκασμός με σωματική βία, ή απειλή σωματικής βίας, ή άλλης παράνομης πράξης, ή παράλειψης, σε πράξη, παράλειψη, ή ανοχή) και 333 ΠΚ (πρόκληση σε άλλον τρόμο, ή ανησυχία, με απειλεί βίας, ή άλλης παράνομης πράξης, ή παράλειψης), δεν απαιτείται προηγούμενη προσφυγή σε διαμεσολάβηση.

Ε. Τελικές διατάξεις

α) Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από 16/9/2021.

β) Οι νέες ρυθμίσεις καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς υποθέσεις επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί μέχρι την 16/9/2021 αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

γ) Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, (ή την επικοινωνία με το τέκνο) που θα καταρτιστούν μέχρι την 16/9/2021 συνεχίζουν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία πρέπει να υποβληθεί εντός προθεσμίας (2) ετών από την 16/9/2021.