Α. Στην περίπτωση καταδίκης του γονέα, με οριστι­κή δικαστική απόφαση, για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και για εγκλή­ματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, δηλαδή για τα αδικήματα που προβλέπονται στον ν. 3500/2006 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, ως και για τα εγκλήματα των άρθρων 312 ΠΚ (σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας σε ανήλικο), 330 ΠΚ (εξαναγκασμός με σωματική βία, ή απειλή σωματικής βίας, ή άλλης παράνομης πράξης, ή παράλειψης, σε πράξη, παράλειψη, ή ανοχή) και 333 ΠΚ (πρόκληση σε άλλον τρόμο, ή ανησυχία, με απειλεί βίας, ή άλλης παράνομης πράξης, ή παράλειψης), σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3500/2006, σε συνδυασμό με την διάταξη του (νέου) άρθρου 1532 ΑΚ, ο δικαστής δύναται να αφαιρέσει από τον υπαίτιο ενδοοικογενειακής βίας γονέα το δικαίωμα επικοινωνίας του με το τέκνο ( ολικά ή μερικά) καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου.

Β. Επειδή η ρύθμιση προβλέπει έκδοση οριστι­κής δικαστικής απόφασης, δεν απαγορεύεται προσωρινά (με ασφαλιστικά μέτρα) να διαταχθεί η απαγόρευση επικοινωνίας, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.

Γ. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί από 16/9/2021.