Α. Σύμφωνα με το άρθρο  56 ΑΚ, ως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν. 4800/2021, ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα, έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του, ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα.

Β. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς, χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο διαμένει.

Γ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία του γονέα με τον οποίο διαμένει, ή του τρίτου που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, υποχρεώνεται άμεσα να ενημερώσει τον άλλο γονέα σχετικά με την επίδοση και το περιεχόμενο των εγγράφων που το αφορούν.

Δ. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1519 ΑΚ απαγορεύεται η μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, χωρίς προηγού­μενη έγγραφη συμφωνία των γονέων, όταν η μεταβολή επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο. Σε διαφωνία των γονέων αποφασίζει το δικαστήριο, το οποίο είναι ελεύθερο να αποφασίσει κάθε πρόσφορο μέτρο. 

Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί από 16/9/2021.