Α. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1519 ΑΚ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 12 ν. 4800/2021, ο γονέας ο οποίος δεν ασκεί την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου έχει πάντα το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληρο­φορίες για το πρόσωπο του τέκνου και την περιουσία του.

Β. Σύμφωνα με το (νέο) άρθρο 1513 εδ. β ΑΚ, ως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του νόμου 4800/2021, σε συνδυασμό με το (νέο) άρθρο 1516 παρ. 1 ΑΚ, ως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν. 4800/2021,  ο γονέας που έχει την επιμέλεια, ή  με τον οποίο διαμένει το τέκνο, πριν επιχειρήσει από μόνος του τις παρακάτω πράξεις επιμέλειας, έχει υποχρέωση να ενημερώσει προηγουμένως τον άλλο γονέα.

Γ. Οι πράξεις που μπορεί να επιχειρήσει ο γονέας αυτός (ο κανόνας είναι ότι αμφότεροι οι γονείς λαμβάνουν τις αποφάσεις που αφορούν το τέκνο από κοινού (άρθρο 1519 ΑΚ)), είναι

α) συνήθεις πράξεις επιμέλειας του προσώπου του τέκνου,

β) πράξεις τρέχουσας διαχείρισης της περιουσίας του,

γ) πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα,

δ) πράξεις επί της υγείας του τέκνου που είναι επείγουσες και τα εντελώς τρέχουσες.

ε) πρόκειται για τη λήψη δήλωσης βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.

Δ. Με την ρύθμιση της «προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα» αποφεύγεται δυσλειτουργία στην οικογενειακή ζωή και αδικαιολόγητη περιπλοκή στις σχέσεις µε τρίτους.

Ε. Σημειώνεται ότι επειδή η υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα, μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να µη συνάδει µε το άρθρο 4 του Συντάγματος και με το, από τα άρθρα 57 ΑΚ και 5 παρ. 2 Συντάγματος, δικαίωμα επί της προσωπικότητας που έχει ο γονέας µε τον οποίο διαμένει το τέκνο, δεν απαγορεύεται και είναι δυνατή η ενημέρωση του άλλου γονέα σε εύλογο χρόνο.

ΣΤ. Τυχόν καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος του γονέα να μην ενημερώνει προηγούμενα τον άλλον γονέα, μπορεί να αντιμετωπισθεί µε την εφαρμογή του άρθρου 1532 ΑΚ, περί κακής άσκησης και αφαίρεσης της επιμέλεια.

Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί από 16/9/2021.