Σύμφωνα με το άρθρο  1513 ΑΚ, ως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του ν. 4800/2021, στην περίπτωση διαζυγίου (ως και ακύρωσης του γάμου, λύσης ή ακύρωσης του συμφώνου συμβίωσης, δι­ακοπής της συμβίωσης των συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίωσης) οι γονείς εξακολουθούν να ασκούν «από κοινού και εξίσου» την γονική μέριμνα. Σύμφωνα δε με το άρθρο 1519 ΑΚ, το οποίο παραπέμπει στο άρθρο 1512 ΑΚ, κατά την άσκηση της επιμέλειας του προσώπου των τέκνων οι γονείς καταβάλλουν προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων.

Α. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι ο γονέας, που ασκεί την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου και ανεξάρτητα του πως έχει κατανεμηθεί αυτή, ή αυτός με τον οποίον διαμένει το τέκνο, οφείλει, πριν πάρει οποιαδήποτε απόφαση, να ενημερώσει προηγούμενα τον άλλο γονέα, ώστε η απόφαση να ληφθεί από κοινού. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1519 ΑΚ, ο γονέας ο οποίος δεν ασκεί την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου έχει πάντα το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληρο­φορίες για το πρόσωπο του τέκνου και την περιουσία του.

Β. Η λήψη από κοινού απόφασης είναι υποχρεωτική για λήψη αποφάσεων σε σημαντικά  ζητήματα, που αφορούν το τέκνο (άρθρο 1519 ΑΚ).

Ως σημαντικά ζητήματα θεωρούνται  

α) η ονοματοδοσία του τέκνου,

β) το θρήσκευμα του τέκνου,

γ) τα ζη­τήματα της υγείας του, που δεν είναι επείγοντα και εντε­λώς τρέχοντα,  και

δ) τα ζητήματα εκπαίδευσης, που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του.

Γ. Αν διαφωνούν οι γονείς αποφασίζει το δικαστήριο, κατόπιν προσφυγής σε αυτό.

Δ. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο έχων την επιμέλεια του τέκνου, ή αυτός με τον οποίον διαμένει το τέκνο, μπορεί να επιχειρεί και μόνος του πράξεις που δεν αφορούν τα παραπάνω «σημαντικά ζητήματα, με προηγούμενη, όμως, ενημέρωση του άλλου γονέα», όπως

α) συνήθεις πράξεις επιμέλειας 

β) πράξεις τρέχουσας διαχείρισης της περιουσίας του τέκνου,

γ) πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα,

δ) πράξεις επί της υγείας του τέκνου που είναι επείγουσες και τα εντελώς τρέχουσες.

ε) πρόκειται για την λήψη δήλωσης βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.

Ε. Σημειώνεται ότι επειδή η υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα, μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να µη συνάδει µε το άρθρο 4 του Συντάγματος και με το, από τα άρθρα 57 ΑΚ και 5 παρ. 2 Συντάγματος, δικαίωμα επί της προσωπικότητας που έχει ο γονέας µε τον οποίο διαμένει το τέκνο, δεν απαγορεύεται και είναι δυνατή η ενημέρωση του άλλου γονέα σε εύλογο χρόνο.

ΣΤ. Τυχόν καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος του γονέα να μην ενημερώνει προηγούμενα τον άλλον γονέα, μπορεί να αντιμετωπισθεί µε την εφαρμογή του άρθρου 1532 ΑΚ, περί κακής άσκησης και αφαίρεσης της επιμέλεια.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από 16/9/2021.