Σύμφωνα με το άρθρο  1513 ΑΚ, ως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του ν. 4800/2021, στην περίπτωση διαζυγίου (ως και ακύρωσης του γάμου, λύσης ή ακύρωσης του συμφώνου συμβίωσης, δι­ακοπής της συμβίωσης των συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίωσης) οι γονείς εξακολουθούν να ασκούν «από κοινού και εξίσου» την γονική μέριμνα.

1. Υποχρεωτική προσφυγή σε διαμεσολάβηση

Σύμφωνα με το άρθρο 1514 παρ. 2 ΑΚ, ως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του ν. 4800/2021, σε συνδυασμό και με το άρθρο 1512 ΑΚ, ως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν. 4800/2021, αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας διαφωνίας των γονέων, κατά παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, καθένας από τους γονείς προσφεύγει υποχρεωτικά σε διαμεσολάβηση, για να αναλάβει αυτός αποκλειστικά την γονική μέριμνα.

2. Για την αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον άλλον γονέα, πρέπει ο γονέας,

α) να αδιαφορεί,

β) να μην συμπράττει σε αυτήν,

γ) να μην τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση, ή τον τρόπο άσκησης, της γονικής μέ­ριμνας, 

δ) η συμφωνία να είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου

ε) η γονική μέριμνα να ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου.

3. Προσφυγή στο δικαστήριο

Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία ο ενδιαφερόμενος γονέας προσφεύγει στο δικαστήριο, το οποίο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση,

α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας με­ταξύ των γονέων,

β) να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ' ιδίαν θέματα

γ) να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα, ή σε τρίτο,

δ) να διατάξει πραγματογνωμοσύνη, ή την λήψη οποιου­δήποτε άλλου πρόσφορου μέτρου,

ε) να διατάξει διαμεσολάβηση (ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης) ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή από το ειδικό μητρώο οικογενειακών διαμεσολαβητών  (παρ. 3 άρθρου 1514 ΑΚ).

4. Περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας

Στην περίπτωση καταδίκης του γονέα, με οριστι­κή δικαστική απόφαση, για ενδοοικογενειακή βία, ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, ή για εγκλή­ματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, δηλαδή για τα αδικήµατα που προβλέπονται στον ν. 3500/2006 και στα άρθρα 312, 330 και 333 ΠΚ, δεν απαιτείται προηγούμενη προσφυγή σε διαμεσολάβηση.

5. Τελικές διατάξεις

α) Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από 16/9/2021.

β) Οι νέες ρυθμίσεις καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς υποθέσεις επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί μέχρι την 16/9/2021 αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

γ) Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, (ή την επικοινωνία με το τέκνο) που θα καταρτιστούν μέχρι την 16/9/2021 συνεχίζουν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία πρέπει να υποβληθεί εντός προθεσμίας (2) ετών από την 16/9/2021.