Α. Σύμφωνα με το νέο άρθρο 1513 εδ. β ΑΚ, ως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του νόμου 4800/2021, σε συνδυασμό με το νέο άρθρο 1516 παρ. 1 ΑΚ, ως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του νόμου 4800/2021,  ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, μπορεί, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα, να επιχειρεί και μόνος του α) συνήθεις πράξεις επιμέλειας του προσώπου του τέκνου, β) πράξεις τρέχουσας διαχείρισης της περιουσίας του, γ) πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα, δ) πρόκειται για τη λήψη δήλωσης βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.

Β. Με την ρύθμιση της «προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα» αποφεύγεται δυσλειτουργία στην οικογενειακή ζωή και αδικαιολόγητη περιπλοκή στις σχέσεις µε τρίτους.

Γ. Συνιστά, όμως,  άνιση αντιμετώπιση του υποχρέου να προβαίνει σε ενημέρωση του άλλου γονέα, η οποία δύναται, υπό προϋποθέσεις, να µη συνάδει µε τον σκοπό του άρθρου 4 του Συντάγματος και με το, από τα άρθρα 57 ΑΚ και 5 παρ. 2 Συντάγματος, δικαίωμα επί της προσωπικότητας που έχει ο γονέας µε τον οποίο διαμένει το τέκνο.

Δ. Σε κάθε περίπτωση δεν απαγορεύεται και είναι δυνατή η ενημέρωση του άλλου γονέα σε εύλογο χρόνο.

Ε. Τυχόν καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος του άλλου γονέα πρέπει να αντιμετωπισθεί µε την εφαρμογή του άρθρου 1532 ΑΚ, περί κακής άσκησης και αφαίρεσης της επιμέλειας (Επιστημονική έκθεση Βουλής).

Η ρύθμιση έχει εφαρμογή από 16/9/2021.