Σύμφωνα με το (νέο) άρθρο  1518 ΑΚ, ως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του ν. 4800/2021, η επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου περιλαμβάνει, α) την ανατροφή, β) την επίβλεψη, γ) την μόρφωση και την εκπαίδευσή του και δ) τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του.

1. Συναινετική ρύθμιση επιμέλειας

α) Μετά την τροποποίηση του άρθρου 1441 ΑΚ με το άρθρο 4 του ν. 4800/2021, οι σύζυγοι που αποφασίζουν να χωρίσουν συναινετικά με έκδοση συναινετικού διαζυγίου, υποχρεούνται να ρυθμίσουν, λαμβάνοντας υπ όψιν το «συμφέρον του τέκνου», πέραν της κατανομής της γονικής μέριμνας των τέκνων, τα της επιμέλειας του προσώπου των,  τον τόπο κατοικίας/διαμονής των, τον γονέ­α με τον οποίο θα διαμένουν τα τέκνα και την επικοινωνία των τέκνων με τον άλλο γονέα, με συμφωνία ισχύος για τουλά­χιστον (2) έτη (με αυτοδίκαια παράταση σε μη εναντίωση).

β) Σύμφωνα με το νέο άρθρο 1514 ΑΚ ως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του ν. 4800/2021, έχει δοθεί η δυνατότητα στους γονείς, μεταγενέστερα της έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου και πάροδο (2) ετών, ή της με άλλο τρόπο λύσης του γάμου, ή της συμβίωσης, να ρυθμίσουν διαφορετικά, ή για πρώτη φορά, αντίστοιχα, τα της επιμέλειας των προσώπου των, τον τόπο κατοικίας των, τον γονέα με τον οποίο θα διαμένουν, καθώς και τον τρό­πο επικοινωνίας των με τον άλλο γονέα, με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας, ισχύος τουλάχιστον (2) ετών (με αυτοδίκαια παράταση σε μη εναντίωση).

2. Διαφωνία γονέων στην άσκηση της επιμέλειας

Σύμφωνα με το (νέο) άρθρο 1519 ΑΚ, το οποίο παραπέμπει στο άρθρο 1512 ΑΚ κατά την άσκηση της επιμέλειας του προσώπου των τέκνων οι γονείς καταβάλλουν προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων. Αν διαφωνούν, αποφασίζει το δικαστήριο.

3. Δικαίωμα πληροφόρησης άλλου γονέα

Σύμφωνα με το (νέο) άρθρο 1519 ΑΚ, ως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του νόμου 4800/2021, ο γονέας ο οποίος δεν ασκεί την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληρο­φορίες για το πρόσωπο του τέκνου και την περιουσία του.

4. Προηγούμενη ενημέρωση άλλου γονέα

α) Σύμφωνα με το νέο άρθρο 1513 εδ. β ΑΚ, ως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του νόμου 4800/2021, σε συνδυασμό με το νέο άρθρο 1516 παρ. 1 ΑΚ, ως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του νόμου 4800/2021,  ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, μπορεί, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα, να επιχειρεί και μόνος του, α) συνήθεις πράξεις επιμέλειας του προσώπου του τέκνου, β) πράξεις τρέχουσας διαχείρισης της περιουσίας του, γ) πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα, δ) πρόκειται για τη λήψη δήλωσης βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.

β) Με την ρύθμιση της «προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα» αποφεύγεται δυσλειτουργία στην οικογενειακή ζωή και αδικαιολόγητη περιπλοκή στις σχέσεις µε τρίτους. Συνιστά, όμως,  άνιση αντιμετώπιση του υποχρέου να προβαίνει σε ενημέρωση του άλλου γονέα, η οποία δύναται, υπό προϋποθέσεις, να µη συνάδει µε τον σκοπό του άρθρου 4 του Συντάγματος και με το, από τα άρθρα 57 ΑΚ και 5 παρ. 2 Συντάγματος, δικαίωμα επί της προσωπικότητας που έχει ο γονέας µε τον οποίο διαμένει το τέκνο. Σε κάθε περίπτωση δεν απαγορεύεται και είναι δυνατή η ενημέρωση του άλλου γονέα σε εύλογο χρόνο. Τυχόν καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος του άλλου γονέα πρέπει να αντιμετωπισθεί µε την εφαρμογή του άρθρου 1532 ΑΚ, περί κακής άσκησης και αφαίρεσης της επιμέλειας.

5. Αποφάσεις γονέων σε σημαντικά ζητήματα

α) Σύμφωνα με το (νέο) άρθρο 1519 ΑΚ, ανεξάρτητα του ποιος γονέας ασκεί την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου, ή πως έχει κατανεμηθεί αυτή, σε σημαντικά ζητήματα οι αποφάσεις λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού.

β) Ως σημαντικά ζητήματα θεωρούνται οι αποφάσεις α) για την ονοματοδοσία του τέκνου, β) για το θρήσκευμα, γ) για ζη­τήματα της υγείας του, που δεν είναι επείγοντα και εντε­λώς τρέχοντα,  και δ) για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του,

γ) Αν διαφωνούν οι γονείς αποφασίζει το δικαστήριο, κατόπιν προσφυγής σε αυτό.

δ) Δεν θεωρούνται σημαντικά ζητήματα, τα ζη­τήματα της υγείας του τέκνου που είναι επείγοντα και τα εντε­λώς τρέχοντα.

6. Μεταβολή τόπου διαμονής τέκνου

Η μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαγορεύεται, χωρίς προηγού­μενη έγγραφη συμφωνία των γονέων. Σε διαφωνία των γονέων αποφασίζει το δικαστήριο, το οποίο είναι ελεύθερο να αποφασίσει κάθε πρόσφορο μέτρο. 

7. Τελικές διατάξεις

α) Οι νέες ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από 16/9/2021.

β) Οι νέες ρυθμίσεις καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς υποθέσεις επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί μέχρι την 16/9/2021 αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

γ) Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, ή την επικοινωνία με το τέκνο που θα καταρτιστούν μέχρι την 16/9/2021 συνεχίζουν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας (2) ετών από την 16/9/2021.