Με την τροποποίηση του άρθρου 1441 ΑΚ με το άρθρο 4 του ν. 4800/2021 το συναινετικό διαζύγιο μπορεί να εκδοθεί μετά την 21-5-2021, εκτός της έγγραφης συμφωνίας των συζύγων, και με κοινή ψηφιακή δήλωση, που θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά με την παρου­σία ή με ψηφιακή σύμπραξη πληρεξούσιου δικηγόρου για καθέναν από τους συζύγους.

α) Επειδή η πλατφόρμα της ηλεκτρονικής κατάθεσης δεν έχει ετοιμασθεί, σύμφωνα με το άρθρο 20 του  νόμου, αναμένεται, για να τεθεί σε εφαρμογή η διάταξη, η έκδοση σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

β) Σημειώνεται ότι αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα πρέπει με την κοινή ψηφιακή δήλωση να ρυθμίζεται η κατανομή της γονικής μέριμνας και ιδίως η επιμέλεια των τέκνων, ο τόπος διαμονής τους, ο γονέ­ας με τον οποίο διαμένουν, η επικοινωνία τους με τον άλλο γονέα και η διατροφή τους, η οποία (ψηφιακή δήλωση ) για την κατανομή της γονικής μέριμνας θα ισχύει για τουλά­χιστον (2) έτη και θα παρατείνεται αυτοδικαίως, εκτός αν κάποιος από τους δύο γονείς δηλώσει εγγράφως στον άλλο γονέα, πριν την λήξη του συμφωνημένου χρόνου, ότι δεν επιθυμεί την παράτασή της.