Α. Κατά της απόφασης που υποβάλλει ένα πρόσωπο σε δικαστική συμπαράσταση και διορίζει δικαστικό συμπαραστάτη, τριτανακοπή μπορεί να ασκήσουν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 803 παρ. 2 ΚΠολΔ, μόνο τα πρόσωπα που νομιμοποιούνται να ζητήσουν την υποβολή του προσώπου αυτού σε δικαστική συμπαράσταση, δηλαδή όσα περιλαμβάνονται στηΝ διάταξη του άρθρου 1667 παρ. 1 ΑΚ, δηλαδή ο σύζυγος του πάσχοντος, εφ όσον υπάρχει έγγαμη συμβίωση, οι γονείς, ή τα τέκνα αυτού, ή ο εισαγγελέας. Πέραν των ανωτέρω προσώπων, κανένας άλλος δεν νομιμοποιείται να ζητήσει την υποβολή αυτού σε δικαστική συμπαράσταση

Β. Ο τριτανακόπτων πρέπει να έχει  έννομο συμφέρον για την άσκηση τριτανακοπής. Έννομο συμφέρον έχει εκείνος που βλάπτεται άμεσα ή έμμεσα από τις έννομες συνέπειες της τριτανακοπτόμενης απόφασης, ή εκείνος για τα συμφέροντα του οποίου δημιουργείται άμεσος ή ενδεχόμενος κίνδυνος από την έκδοση αυτής και τις έννομες συνέπειες της (ΑΠ 1040/2009).

Γ. Λόγο τριτανακοπής αποτελεί κάθε ισχυρισμός που βάλλει κατά της ουσιαστικής ή τυπικής ορθότητας της απόφασης, όπως ότι δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση της απόφασης, ή ότι αν ακουγόταν ο ίδιος τριτανακόπτων η απόφαση θα ήταν διαφορετική (ΑΠ 1345/2010).

Δ. Για να είναι ορισμένος ο λόγος της τριτανακοπής, θα πρέπει να προκύπτει σαφώς, με τη μορφή αιτιώδους συνδέσμου, η σχέση της δικαστικής κρίσης που προσβάλλεται και της βλάβης, ή του κινδύνου βλάβης, των εννόμων συμφερόντων του τριτανακόπτοντος (ΕφΛαρ 252/2012). Δεν απαιτείται η επίκληση από τον τριτανακόπτοντα δόλου ή συμπαιγνίας των αρχικών διαδίκων (ΑΠ 1345/10).

Ε. Η αοριστία των λόγων της τριτανακοπής δημιουργεί απαράδεκτο, που ερευνάται και αυτεπαγγέλτως, καθ όσον τούτο ανάγεται στην προδικασία, η οποία αφορά τη δημόσια τάξη και γι' αυτό η αοριστία αυτή δεν μπορεί να συμπληρωθεί με τις προτάσεις, ούτε με παραπομπή σε άλλα έγγραφα της δίκης, ούτε από την εκτίμηση των αποδείξεων (ΜονΠρΘεσ 7108/2015).