Α. Από την διάταξη του άρθρου 803 παρ. 2 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό και με την διάταξη του άρθρου 1667 παρ. 1 ΑΚ, προκύπτει ότι στη δίκη για την υποβολή προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση, παρέμβαση, τόσο κύρια όσο και πρόσθετη, μπορούν να ασκήσουν μόνο τα πρόσωπα, που νομιμοποιούνται να ζητήσουν την υποβολή του προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση, δηλαδή ο σύζυγος του πάσχοντος, εφ όσον υπάρχει έγγαμη συμβίωση, οι γονείς, ή τα τέκνα αυτού, ή ο εισαγγελέας. Πέραν των ανωτέρω προσώπων, κανένας άλλος δεν νομιμοποιείται να ζητήσει την υποβολή αυτού σε δικαστική συμπαράσταση

Β. Aπό τον συνδυασμό δε των διατάξεων των άρθρων 80, 741 και 752 παρ. 2 ΚΠολΔ, συνάγεται ότι και κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, είναι δυνατή η άσκηση πρόσθετης παρέμβασης, εφ όσον βέβαια συντρέχει η κατά το άρθρο 68 ΚΠολΔ διαδικαστική προϋπόθεση της ύπαρξης εννόμου συμφέροντος στο πρόσωπο του παρεμβαίνοντος. Η πρόσθετη παρέμβαση, μπορεί να ασκηθεί χωρίς προδικασία, όχι μόνο με τις προτάσεις, αλλά και προφορικώς κατά την συζήτηση με δήλωση στο ακροατήριο που καταχωρίζεται στα πρακτικά (ΑΠ 1103/2005, ΑΠ 1953/2006, MονΠρΑθ 1589/2015).