Α. Σύμφωνα με το άρθρο 803 ΚΠολΔ κατά της απόφασης που, α) υποβάλλει ένα πρόσωπο σε δικαστική συμπαράσταση, β) διορίζει δικαστικό συμπαραστάτη, γ) καθορίζει την έκταση των περιορισμών που επιβάλλονται στον συμπαραστατούμενο, δ) τροποποιεί το είδος και την έκταση της δικαστικής συμπαράστασης, ή ε) αρνείται την υποβολή στη δικαστική συμπαράσταση και το διορισμό δικαστικού συμπαραστάτη, έχουν δικαίωμα να ασκήσουν έφεση όλα τα πρόσωπα, που έλαβαν μέρος στην διαδικασία της δικαστικής συμπαράστασης.

Β. Έφεση  μπορεί να ασκήσει και ο δικαστικός συμπαραστάτης στο όνομά του, ή στο όνομα του συμπαραστατουμένου, κατά των αποφάσεων που αφορούν τον κύκλο των αρμοδιοτήτων του.

Γ. Όταν η διαδικασία κινήθηκε μόνο με αίτηση του συμπαραστατουμένου και αυτή απορρίφθηκε, δικαίωμα να ασκήσει έφεση έχει μόνο ο συμπαραστατούμενος.

Δ. Έφεση μπορεί να ασκήσει και ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών, κατ άρθρο 761 ΚΠολΔ (ΕφΑθ 3995/2006).

Ε. Για την άσκηση της έφεσης απαιτείται η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος, κατ άρθρο 516 ΚΠολΔ (ΕφΑθ 3995 /2006, ΜονΕφΛαρ 331/2015).

ΣΤ. Από τις διατάξεις των άρθρων 739, 748 παρ. 2, 760 και 801 παρ. 1 ΚΠολΔ προκύπτει ότι, αντίγραφο της έφεσης, με την σημείωση για τον προσδιορισμό της δικασίμου, πρέπει να κοινοποιείται στον εισαγγελέα εφετών της περιφέρειας του δικαστηρίου. Αν δεν γίνει η κοινοποίηση και ο Εισαγγελέας δεν παραστεί, κηρύσσεται αυτεπαγγέλτως απαράδεκτη η συζήτηση της έφεσης για έλλειψη τήρησης προδικασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 111 παρ. 2, 271 ΚΠολΔ (ΑΠ 606/2002).